Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

HÀNG HẢI

06-01-24 | 9:02
Bộ luật Hàng hải 2015, Luật số 95/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành...

Xem thêm
06-11-23 | 9:41
Nghị định 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 146/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC NIÊM YẾT GIÁ, PHỤ THU NGOÀI GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CÔNG-TE-NƠ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, GIÁ DỊCH...

Xem thêm
06-11-23 | 9:33
Thông tư 29/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC PHÂN CHIA TIỀN CÔNG CỨU HỘ CỦA THUYỀN BỘ TÀU BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Bộ luật Hàng hải...

Xem thêm
06-11-23 | 9:30
Thông tư 27/2016/TT-BGTVT cấp GCN khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG...

Xem thêm
30-10-23 | 11:33
Thông tư 38/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường bằng tàu biển

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010   THÔNG TƯ BAN HÀNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT KHẢO SÁT ĐIỀU TRA TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN...

Xem thêm
27-10-23 | 5:26
Thông tư 71/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg, Quyết định số 602/QĐ-TTg và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2008/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- Số: 71/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2008   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 965/QĐ-TTG NGÀY 21/7/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUYẾT...

Xem thêm
27-10-23 | 5:22
Thông tư 33/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật tàu nghiên cứu biển

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 33/2009/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT TẦU NGHIÊN CỨU BIỂN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!