Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất theo quy định pháp luật

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục chấm dứt các hoạt động, hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế khi doanh nghiệp, người nộp thuế muốn giải thể, bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc không còn tồn tại. Dưới đây là mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________
…., ngày… tháng … năm …

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

_____________

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp):     

2. Mã số thuế:………………………..

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): ……………..

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): ……………………         

5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:………………………….

6. Hồ sơ đính kèm:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

Nơi nhận:
 CQT quản lý;
 Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Trên đây là nội dung Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất theo quy định pháp luật mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan