Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Ninh Phước; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Phước để thành lập huyện Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 26/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN NINH PHƯỚC; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN NINH PHƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN THUẬN NAM THUỘC TỈNH NINH THUẬN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Ninh Phước; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Phước để thành lập huyện Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận như sau:

  1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Ninh Phước
  2. a) Thành lập xã Phước Ninh trên cơ sở điều chỉnh 2.686,69 ha diện tích tự nhiên và 4.292 nhân khẩu của xã Phước Nam.

Xã Phước Ninh có 2.686,69 ha diện tích tự nhiên và 4.292 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của xã Phước Ninh: Đông giáp xã Phước Nam, huyện Ninh Phước; Tây giáp xã Nhị Hà, huyện Ninh Phước; Nam giáp xã Phước Minh, huyện Ninh Phước; Bắc giáp xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

  1. b) Thành lập xã Cà Ná trên cơ sở điều chỉnh 1.307,82 ha diện tích tự nhiên và 8.537 nhân khẩu của xã Phước Diêm.

Xã Cà Ná có 1.307,82 ha diện tích tự nhiên và 8.537 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Cà Ná: Đông giáp xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước; Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Nam giáp Biển Đông; Bắc giáp xã Phước Minh, huyện Ninh Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã: huyện Ninh Phước có 90.555,99 ha diện tích tự nhiên và 189.914 nhân khẩu; có 17 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Cà Ná, Phước Diêm, Phước Ninh, Phước Nam, Phước Hải, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Thái, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Minh, Phước Dinh, An Hải, Nhị Hà, Phước Hà và thị trấn Phước Dân.

– Xã Phước Nam còn lại 3.388,06 ha diện tích tự nhiên và 11.780 nhân khẩu.

– Xã Phước Diêm còn lại 5.120,02 ha diện tích tự nhiên và 12.535 nhân khẩu.

  1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Phước để thành lập huyện Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Thành lập huyện Thuận Nam trên cơ sở điều chỉnh 56.452,62 ha diện tích tự nhiên và 54.768 nhân khẩu của huyện Ninh Phước (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cà Ná, Phước Diêm, Phước Ninh, Phước Nam, Phước Minh, Phước Dinh, Nhị Hà và Phước Hà).

Huyện Thuận Nam có 56.452,62 ha diện tích tự nhiên và 54.768 nhân khẩu; có 08 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Cà Ná, Phước Diêm, Phước Ninh, Phước Nam, Phước Minh, Phước Dinh, Nhị Hà và Phước Hà.

Địa giới hành chính huyện Thuận Nam: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận; Nam giáp huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Bắc giáp huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Phước để thành lập huyện Thuận Nam:

Huyện Ninh Phước còn lại 34.103,37 ha diện tích tự nhiên và 135.146 nhân khẩu; có 09 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm: thị trấn Phước Dân và các xã: An Hải, Phước Hải, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Thái, Phước Hậu và Phước Hữu.

Tỉnh Ninh Thuận có 336.308,24 ha diện tích tự nhiên và 573.925 nhân khẩu; có 07 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các huyện: Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Bắc Ái, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
– HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
– Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
– Lưu Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá

Bài viết liên quan