Nghị quyết 359/2020/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ nghèo tỉnh Đồng Tháp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 359/2020/NQ-HĐND

 Đồng Tháp, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC; NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO; HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX
KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

a) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ

bản khác.

b) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo (không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).

c) Học sinh, sinh viên.

2. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế:

a) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác: Được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 30%.

b) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo: Được hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 20%.

c) Học sinh, sinh viên: Được hỗ trợ 40% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ 10%.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (sự nghiệp y tế) bố trí dự toán hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ mười sáu (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 ./.

 

 

Nơi nhận:
– UBTVQH, Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– BHXH Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– TT. Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
– Đoàn ĐBQH Tỉnh;
– Đại biểu HĐND Tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
– TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
– Công báo Tỉnh;
– Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

 

Phan Văn Thắng

 

Đánh giá

Bài viết liên quan