Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế

Tranh chấp về thừa kế luôn là một vấn đề khá nhạy cảm và phức tạp vì khi chạm đến quyền lợi thì rất dễ gây chia rẽ, mâu thuẫn và xung đột lợi ích, đặc biệt là khi hầu hết các bên tham gia thừa kế đều là những người có mối quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng nhau. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng cải thiện, việc tích lũy tài sản và giá trị tài sản trong các vụ tranh chấp về thừa kế cũng không ngừng tăng lên. Nhằm giải đáp thắc mắc và san sẻ những khó khăn liên quan đến giải quyết tranh chấp về thừa kế, Luật Hùng Phí xin giới thiệu “Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế”.

Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế

1. Quy định pháp luật về thừa kế

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế được chia thành 02 hình thức là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

1.1 Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống thông qua di chúc. Căn cứ Điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc phải được lập thành văn bản, trường hợp không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Tuy nhiên, dù được lập theo hình thức nào di chúc cũng phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 mới được xem là di chúc hợp pháp.

Một quy định đáng lưu ý đối với trường hợp thừa kế theo di chúc là quy định về những người không phụ thuộc vào nội dung của di chúc được quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên mà không có khả năng lao động là những người vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó. Quy định tại khoản này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật dân sự.

Liên hệ Luật Hùng Phí để được Luật sư tư vấn chi tiết về các quy định pháp luật khác về thừa kế theo di chúc như nội dung di chúc, người làm chứng cho việc lập di chúc, thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc,…

1.2 Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là sự dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế theo quy định pháp luật.

Người được thừa kế theo pháp luật là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân và quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản thừa kế. Hiện nay, có 03 hàng thừa kế theo quy định tại khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, bao gồm:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế thứ hai chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Tương tự, những người ở hàng thừa kế thứ ba chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế thứ hai do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Quy định đáng lưu ý trong trường hợp thừa kế theo pháp luật là quy định về thừa kế thế vị được quy định tại Điều 652 Bộ luật dân sự 2015. Theo quy định, trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Liên hệ Luật Hùng Phí để được Luật sư tư vấn chi tiết về các quy định pháp luật khác về thừa kế theo pháp luật như các trường hợp thừa kế theo pháp luật, quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ,…

XEM THÊM: Tranh chấp kinh doanh thương mại và cách giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

2. Các dạng tranh chấp về thừa kế hiện nay

Dựa trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn giải quyết vụ án thừa kế, Luật Hùng Phí phân chia tranh chấp thừa kế thành bốn loại như sau:

  • Một là, tranh chấp về chia di sản thừa kế: Loại tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu chia di sản thừa kế của các đương sự trong vụ án thừa kế. Ví dụ: phân chia di sản cho những người có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật.
  • Hai là, tranh chấp về xác nhận quyền thừa kế: Tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của một hoặc một số người. Ví dụ: xác định những ai có quyền thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo di chúc.
  • Ba là, tranh chấp về bác bỏ quyền thừa kế: Tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của đương sự. Ví dụ: người khác yêu cầu Tòa án xác định người hưởng thừa kế không có quyền được hưởng di sản thừa kế do có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc;…
  • Bốn là, tranh chấp về buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản. Ví dụ: buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ trả nợ do người chết để lại.

XEM THÊM: Việt Kiều có được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất tại Việt Nam hay không?

3. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về thừa kế

Để giải quyết tranh chấp thừa kế các chủ thể có thể lựa chọn các phương thức sau:

3.1 Giải quyết tranh chấp thừa kế bằng thương lượng, hòa giải

Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp bằng việc hai bên mâu thuẫn gặp gỡ, trao đổi để tìm phương án giải quyết về mâu thuẫn liên quan đến thừa kế

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp bằng việc mời một bên thứ ba (cá nhân, tổ chức) làm trung gian để phân tích, nêu quan điểm, gợi mở phương hướng giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế của hai bên.

Phương thức giải quyết tranh chấp này mang tính mềm dẻo, linh hoạt, tiết kiệm chi phí cho các bên tuy nhiên kết quả giải quyết tranh chấp mang không tính chất bắt buộc cho các bên.

3.2 Giải quyết tranh chấp thừa kế tại Toà án

Phương thức này sẽ có phần tốn kém thời gian, công sức tuy nhiên các bên bắt buộc phải thực hiện theo phán quyết của Tòa án. Để được Tòa án thụ lý giải quyết tranh chấp thừa kế thì nguyên đơn cần xác định đúng thẩm quyền của Tòa án. Theo đó tranh chấp thừa kế sẽ được giải quyết tại một trong những Tòa án nhân dân sau:

Tranh chấp thừa kế liên quan đến bất động sản sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có bất động sản.

Thừa kế không liên đến bất động sản sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú trừ trường hợp liên quan đến thừa kế có yếu tố nước ngoài.

Liên hệ Luật Hùng Phí để được tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về thừa kế.

4. Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế

Với kinh nghiệm lâu năm cùng với kiến thức pháp luật chuyên sâu, chắc chắn, toàn diện, sự tận tâm của đội ngũ Luật sư Công ty luật Hùng Phí, vì vậy Chúng tôi có thế mạnh cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng để giải quyết các tranh chấp về thừa kế điển hình như:

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp về thừa kế như: xác định người thừa kế di sản; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế; những người không được quyền hưởng di sản thừa kế; xác định thời hiệu về thừa kế;…
  • Soạn thảo văn bản, giấy tờ có liên quan gửi đến cơ quan có thẩm quyền;
  • Hướng dẫn trình tự, thủ tục và điều kiện khởi kiện cho khách hàng;
  • Soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;
  • Kiến nghị, khiếu nại nhằm bảo vệ quyền lợi nếu cơ quan tiến hành tố tụng có những quyết định không đúng thủ tục, trình tự gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong việc tranh chấp chia thừa kế một cách tốt nhất.

XEM THÊM: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân

5. Lý do nên chọn sử dụng dịch vụ tại Luật Hùng Phí

Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế

Luật sư giỏi, chuyên nghiệp

Đội ngũ Luật sư tại Luật Hùng Phí có năng lực chuyên môn giỏi, hiểu biết và nắm chắc chắn kiến thức pháp luật, giàu kinh nghiệm thực tế, tiếp nhận và xử lý giải quyết công việc của khách hàng chuyên nghiệp.

Chất lượng và hiệu quả dịch vụ xuất sắc

Luật Hùng Phí tự hào là Hãng luật uy tín với chất lượng dịch vụ xuất sắc. Đội ngũ các Luật sư, Chuyên gia luôn phục vụ nhiệt tình, tận tâm, luôn sẵn sàng và hết lòng với quyền lợi khách hàng.

Là dịch vụ thế mạnh

Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế là một trong những dịch vụ pháp lý thế mạnh, nổi bật của Luật Hùng Phí.

Thù lao, chi phí hợp lý

Tại Luật Hùng Phí, thù lao luật sư và chi phí rất hợp lý, rõ ràng, minh bạch.

Mục tiêu của chúng tôi đều hướng đến lợi ích của khách hàng

Luật Hùng Phí luôn toàn tâm với công việc, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và trên cả quyền lợi của mình.

Luôn hài lòng khách hàng

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để mang lại cho Quý khách hàng sự tin tưởng, hài lòng và an tâm tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trên đây là nội dung về Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan