Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

LĨNH VỰC KHÁC

06-01-24 | 9:02
Bộ luật Hàng hải 2015, Luật số 95/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành...

Xem thêm
01-01-24 | 3:59
Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Bộ luật số: 45/2019/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật...

Xem thêm
29-12-23 | 9:56
Nghị định 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 159/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật...

Xem thêm
25-12-23 | 2:11
Nghị định 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023   NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19...

Xem thêm
24-12-23 | 2:08
Nghị định 46/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2023   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19...

Xem thêm
23-12-23 | 2:02
Nghị định 67/2023/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 67/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI, BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC,...

Xem thêm
19-12-23 | 3:07
Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 58/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Căn...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!