Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

THÔNG TƯ

22-12-23 | 8:51
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật Đầu...

Xem thêm
17-12-23 | 7:22
Thông tư 01/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2023/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG,...

Xem thêm
16-12-23 | 8:45
Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2023/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ THỐNG...

Xem thêm
16-12-23 | 8:33
Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05/2023/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN...

Xem thêm
01-12-23 | 5:16
Thông tư 13/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2021/TT-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN...

Xem thêm
Thông tư 02-2023-TT-BKHĐ sửa đổi Thông tư 01-2021-TT-BKHĐT
01-12-23 | 8:15
Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2023/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BKHĐT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA BỘ...

Xem thêm
22-11-23 | 3:53
Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2022/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH...

Xem thêm
06-11-23 | 9:33
Thông tư 29/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC PHÂN CHIA TIỀN CÔNG CỨU HỘ CỦA THUYỀN BỘ TÀU BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Bộ luật Hàng hải...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!