Nghị quyết 1971/NQ-HĐQL của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội về phiên họp thường kỳ quý I – II năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
BẢO HIỂM XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1971/NQ-HĐQL

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ I – II NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; Nghị Quyết số 2919/NQ-HĐQL ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản lý BHXH (sau đây viết tắt là Hội đồng quản lý) ban hành kèm theo quy chế làm việc của Hội đồng quản lý;

Trên cơ sở Biên bản Phiên họp thường kỳ quý I-II năm 2022 được hoàn thiện ngày 9/6/2022, Hội đồng quản lý ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I-II năm 2022, như sau:

QUYẾT NGHỊ:

I. Về phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Xem xét văn bản số 1264/BHXH-TST ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam, yêu cầu BHXH Việt Nam thực hiện đề xuất các giải pháp cụ thể đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH đảm bảo đạt được mục tiêu cụ thể và yêu cầu đề ra của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

1. Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, đề nghị BHXH Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù của từng địa phương, yếu tố vùng, miền và tác động của các chính sách; Để đánh giá hiệu quả của việc thực hiện phối hợp và đưa ra kiến nghị, đề xuất và các giải pháp đồng bộ, căn cơ về phối hợp tổ chức tuyên truyền với các sở, ngành, hội, đoàn thể khác từ Trung ương đến địa phương, giảm chi phí phối hợp; tiết kiệm nhiều khâu trung gian nhưng vẫn duy trì bền vững số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trong thời gian tới. Yêu cầu BHXH Việt Nam đánh giá hiệu quả của việc thực hiện phát triển người tham gia tăng mới thời gian qua giữa Ngành BHXH và Ngành Bưu điện về tổ chức tuyên truyền phát triển người tham BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng từ 01/01/2019 đến hết tháng 4/2022 (so sánh chi phí thực hiện tổ chức tuyên truyền với chỉ tiêu phát triển tăng mới người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng từng năm; không bao gồm chỉ tiêu phát triển tăng mới của BHXH tỉnh, thành phố và các đại lý thực hiện).

2. Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện thanh tra – kiểm tra và chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường tính tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đề xuất kịp thời và linh hoạt các giải pháp trong công tác phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT (thu nợ, chậm đóng, trốn đóng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra – kiểm tra đóng và thanh toán, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ để mọi người lao động thấy được sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH; chính sách an sinh xã hội cần phải bền vững, củng cố niềm tin và chia sẻ, đề nghị BHXH Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người lao động hưởng chế độ BHXH một lần.

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của nhân viên BHXH và nhân viên tổ chức dịch vụ thu, hướng tới tổ chức thu chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả công tác phát triển đối tượng, hạn chế tối đa rủi ro.

II. Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

BHXH Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện, đề nghị khẩn trương thực hiện theo các quy trình, quy định của Pháp luật và hoàn thiện sớm trình Hội đồng quản lý thông qua theo quy định khoản 1 Điều 95 Chương VI Luật BHXH số 58/2014/QH13.

III. Về quản lý ứng dụng CNTT và chi đầu tư phát triển

Xem xét văn bản số 1200/BC-BHXH ngày 05/9/2022, BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (phải thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật về đầu tư và pháp luật về xây dựng, pháp luật khác liên quan); việc cải tạo sửa chữa, nâng cấp trụ sở từ các nguồn kinh phí phải được quản lý thống nhất, đồng bộ phù hợp với sự cần thiết phải đầu tư khi ra quyết định đầu tư, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí; căn cứ Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư công, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả (lưu ý: không dùng nguồn chi sửa chữa, cải tạo từ chi quản lý bộ máy và quỹ phát triển hoạt động cho việc đầu tư xây dựng mới công trình, hạng mục công trình); Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi BHXH, BHTN, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 và các quy định, văn bản hướng dẫn khác…

1. Về ứng dụng CNTT: yêu cầu BHXH Việt Nam thực hiện chi ứng dụng CNTT trong quản lý BHXH, BHYT, BHTN theo đúng chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; việc nộp trả các quỹ BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo Mục 2 Văn bản số 15120/BTC-HCSN ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính về việc nguồn kinh phí thực hiện dự án ứng dụng CNTT của BHXH Bộ Quốc phòng.

a) Tiếp tục rà soát các hoạt động, dự án CNTT và đảm bảo đúng quy định trong thực hiện dự toán thu, chi được giao hằng năm của BHXH Việt Nam.

b) Đẩy mạnh xây dựng và ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đặc biệt chú trọng đến đào tạo trình độ cán bộ CNTT, xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ, tiến tới làm chủ hệ thống CNTT (không phụ thuộc vào các đơn vị tư vấn, nhà thầu hoặc các nhà cung cấp dịch vụ); quyết liệt thực hiện áp dụng, ứng dụng CNTT vào quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ đó tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022.

2. Về đầu tư công: yêu cầu BHXH Việt Nam thực hiện rà soát theo quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư tại điểm a, c khoản 8 và khoản 9 Điều 9; điểm a khoản 1 Điều 10 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg. Việc thực hiện đầu tư theo đúng quy định, đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm; sử dụng vốn đầu tư công vào các công trình, dự án mang lại hiệu quả; tập trung vốn đầu tư cho các dự án hoàn thành đã và đang phê duyệt quyết toán (tránh nợ đọng xây dựng cơ bản), các dự án đang triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thiện sớm đưa vào hoạt động và sử dụng (không để dở dang, tập trung đầu tư nhanh và bàn giao sớm).

3. BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và thông tin báo cáo, đảm bảo quản lý, sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan và thực hiện báo cáo, giải trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Báo cáo Hội đồng quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định về chi đầu tư phát triển, chi ứng dụng CNTT, các nội dung phải thực hiện rà soát; tiếp tục rà soát và báo cáo cụ thể nguyên nhân, đề xuất biện pháp (nếu có).

IV. Về công tác đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Giao cho BHXH Việt Nam chủ động và chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro đầu tư, tính hiệu quả của việc thực hiện đầu tư; vai trò của BHXH Việt Nam về quyết định gửi tiền vào các Ngân hàng thương mại. Trên cơ sở văn bản số: 1249/BHXH-TCKT ngày 12/5/2022; 1059/BHXH-ĐTQ ngày 25/4/2022; 1060/BHXH-ĐTQ ngày 25/4/2022, yêu cầu BHXH Việt Nam như sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện khoản 5 Mục II Nghị quyết số 525/NQ-HĐQL ngày 01/3/2022 phiên họp thường kỳ quý IV năm 2021 của Hội đồng quản lý.

2. Về đầu tư tự động từ các quỹ bảo hiểm: Đầu tư này không có trong phương án đầu tư của BHXH Việt Nam đề nghị Hội đồng quản lý thông qua năm 2022. BHXH Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN; Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ; Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg và các văn bản Pháp luật khác.

Yêu cầu BHXH Việt Nam thực hiện theo khoản 2 Mục II Nghị quyết số 3846/NQ-HĐQL; khoản 2 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 525/NQ-HĐQL và để giám sát theo chức năng của Hội đồng quản lý, BHXH Việt Nam báo cáo về số dư đảm bảo đầu tư, cơ sở tính mức lãi suất, việc triển khai phân bổ tiền gửi tại từng Ngân hàng và gửi thường xuyên, kịp thời về Văn phòng Hội đồng quản lý tổng hợp, báo cáo và trình các Thành viên Hội đồng quản lý.

3. Đồng ý với đề nghị của BHXH Việt Nam về việc chấm dứt mở tài khoản tại hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt. BHXH Việt Nam thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy trình, quy định của pháp luật trong xử lý tất toán các nội dung thu, chi; các nội dung liên quan khác (nếu có) và chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Về thí điểm đấu thầu tiền gửi: vấn đề mới chưa có trong quy định của pháp luật và giải quyết vấn đề tính pháp lý, giao BHXH Việt Nam nghiên cứu, xây dựng quy định về đấu thầu tiền gửi để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ.

Trước mắt, giao BHXH Việt Nam nghiên cứu các bước và tiêu chí lựa chọn ngân hàng gửi tiền tại Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 và Thông tư 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan; rà soát quy trình, tiêu chí; đảm bảo việc lựa chọn ngân hàng thương mại gửi tiền minh bạch, an toàn, công khai và hiệu quả thu hồi được vốn đầu tư.

V. Một số nội dung khác

1. Về Quyết toán tài chính của BHXH Việt Nam năm 2021 đề nghị đẩy nhanh tiến độ quyết toán tài chính và thực hiện báo cáo sớm (trước tháng 9/2022).

2. Đề nghị BHXH Việt Nam thực hiện rà soát, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản lý là đại diện cho Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (tại Biên bản phiên họp thường kỳ quý I-II/2022) đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng quản lý thực hiện gửi về Văn phòng Hội đồng quản lý để tổng hợp, hoàn thiện các văn bản liên quan (nếu có).

Trên đây là một số nội dung nhất trí thông qua của Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I-II năm 2022 của Hội đồng quản lý./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (để b/c);
– Các Thành viên Hội đồng quản lý (để thực hiện);
– Các Bộ: LĐTBXH, Y tế, Tài chính;
– BHXH Việt Nam (để thực hiện);
– Lưu: VT, VPHĐQL (3b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
CHỦ TỊCH

Hồ Đức Phớc
Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đánh giá

Bài viết liên quan