Công văn 368/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù đối với hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty Hoa tiêu Tân cảng, Bộ Quốc phòng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 368/TTg-KTN
V/v áp dụng cơ chế đặc thù đối với hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty Hoa tiêu Tân cảng, Bộ Quốc phòng.
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (công văn số 329/BQP-TC ngày 08 tháng 02 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 1500/BGTVT-TC ngày 07 tháng 3 năm 2012), Tài chính (công văn số 2980/BTC-TCDN ngày 06 tháng 3 năm 2012) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1392/BKHĐT-QPAN ngày 09 tháng 3 năm 2012) về việc áp dụng cơ chế đặc thù đối với hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty Hoa tiêu Tân cảng trực thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc áp dụng các quy định hiện hành về cơ chế thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế giao kế hoạch thực hiện dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải của Công ty Hoa tiêu Tân cảng trực thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn như đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện và hướng dẫn Công ty Hoa tiêu Tân cảng thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
– Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
– Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
– Công ty Hoa tiêu Tân cảng;
– VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
 các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

Đánh giá

Bài viết liên quan