Công văn 4320/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất đối với máy móc, thiết bị, tàu chuyên dùng tạm nhập phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 4320/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất đối với máy móc, thiết bị, tàu chuyên dụng tạm nhập phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1312/HQBRVT-GSQL ngày 05/07/2011 và công văn số 1468/HQBRVT-GSQL ngày 01/8/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do tính chất đặc thù hàng hóa là máy móc, thiết bị, tàu chuyên dùng tạm nhập để phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí có trị giá lớn, giá thuê cao. Theo đó, đối với loại hàng hoá này tại hợp đồng thuê giữa thương nhân tại Việt Nam với bên nước ngoài thời hạn thuê thường ngắn ngày. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã kết thúc thời hạn thuê nhưng hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí chưa đạt kết quả nên thương nhân tại Việt Nam tiếp tục thỏa thuận với bên nước ngoài về việc gia hạn từng lần thời hạn tạm nhập tái xuất (thời hạn gia hạn không dài vì giá thuê cao); để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, tiếp theo công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2011 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất đối với hàng hoá là máy móc, thiết bị, tàu chuyên dùng tạm nhập theo hợp đồng thuê phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí như sau:

1) Nếu xét thấy nội dung, lý do gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất phù hợp, đúng mục đích với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của thương nhân tại Việt Nam, hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu thì lãnh đạo Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục tạm nhập cho lô hàng) căn cứ văn bản thỏa thuận của thương nhân tại Việt Nam với bên nước ngoài về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất để quyết định gia hạn, thời hạn gia hạn tạm nhập tái xuất (không giới hạn số lần gia hạn) với điều kiện thời hạn gia hạn tạm nhập tái xuất phải phù hợp với thời hạn của hợp đồng dịch vụ/ hợp đồng cung cấp dầu khí/ hợp đồng dầu khí có liên quan (đối với nhà thầu dầu khí trực tiếp tạm nhập hàng hóa).

2) Thủ tục gia hạn thời hạn tạm nhập thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2011 của tổng cục Hải quan.

3) Nội dung công văn này không tách rời nội dung công văn số 3108/TCHQ-GSQT ngày 29/6/2011 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để xem xét giải quyết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

Đánh giá

Bài viết liên quan