Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần

Dưới đây là Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày…… tháng…… năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới     
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp        
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp   
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp        
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp       
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh   

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………..

Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………..

Điện thoại: ………… Fax (nếu có): …………

Email (nếu có): …………… Website (nếu có): ……………..

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STTTên ngànhMã ngànhNgành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ……………………………….

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):……………………………..

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):………….

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có        □ Không

6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốnSố tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước
Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng

7. Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần (VNĐ):……………………………..

STTLoại cổ phầnSố lượngGiá trị (bằng số, VNĐ)Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1Cổ phần phổ thông
2Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3Cổ phần ưu đãi cổ tức
4Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5Các cổ phần ưu đãi khác
Tổng số

Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

STTLoại cổ phần được quyền chào bánSố lượng
1Cổ phần phổ thông
2Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3Cổ phần ưu đãi cổ tức
4Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5Cổ phần ưu đãi khác
Tổng số

8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).

10. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).

11. Người đại diện theo pháp luật (1):

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: …………

Chức danh: …………………………………

Sinh ngày: …/…/… Dân tộc: ………… Quốc tịch: ………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                 □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                       □ Loại khác (ghi rõ): ………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …………. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Nơi đăng ký thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………….

Tỉnh/Thành phố: …………………

Quốc gia: ………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………

Quốc gia: …………………

Điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ……………

Email (nếu có): ……………… Website (nếu có): ……………..

12. Thông tin đăng ký thuế:

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
12.1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………..

Điện thoại: ………………………….

12.2Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………….

Điện thoại: …………………….

12.3Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………

Tỉnh/Thành phố ……………..

Điện thoại: …………… Fax: ………………..

Email: ……………………….

12.4Ngày bắt đầu hoạt động (2) (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …/…/…
12.5Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập □

Hạch toán phụ thuộc □

12.6Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …/… đến ngày …/…(3)

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

12.7Tổng số lao động (dự kiến): ……….
12.8Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Có □                                           Không □

12.9Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) (4):

Khấu trừ                                                       □

Trực tiếp trên GTGT                                     □

Trực tiếp trên doanh số                                □

Không phải nộp thuế GTGT                         □

12.10Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tên ngân hàngSố tài khoản ngân hàng
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

13. Đăng ký sử dụng hóa đơn (5):

□ Tự in hóa đơn                        □ Đặt in hóa đơn

□ Sử dụng hóa đơn điện tử       □ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

14. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

□ Hàng tháng                  □ 03 tháng một lần                       □ 06 tháng một lần

Lưu ý:

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

15. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …………………….

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: …………..

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

16. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ………………………..

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: ………….

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): ………..

Địa điểm kinh doanh: ………………………

Tên người đại diện hộ kinh doanh: ……………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

□ Chứng minh nhân dân                        □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                              □ Loại khác (ghi rõ): ………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): …………….

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: ……………. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên) (6)

Trên đây là nội dung Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan