Nghị quyết 05/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Bình Phước

CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  05/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25  tháng 01 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình               số 58/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006),

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bình Phước với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2005

Điều chỉnh đến năm 2010

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

688.280

100,00

688.280

100,00

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

633.767

92,08

617.383

89,70

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

294.541

404.692

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

20.414

34.693

 Trong đó: đất trồng lúa

11.274

9.849

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

274.127

369.999

1.2

Đất lâm nghiệp có rừng

337.469

209.459

1.2.1Đất rừng sản xuất

147.688

47.917

1.2.2Đất rừng phòng hộ

157.080

128.841

1.2.3Đất rừng đặc dụng

32.701

32.701

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.625

3.100

1.4

Đất nông nghiệp khác

132

132

 

2

 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

53.251

7,74

69.635

10,12

2.1

Đất ở

5.705

7.998

2.1.1Đất ở nông thôn

4.773

6.424

2.1.2Đất ở đô thị

932

1.574

2.2

Đất chuyên dùng

21.536

33.322

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

561

607

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

3.053

3.663

2.2.2.1Đất quốc phòng

1.933

2.524

2.2.2.2Đất an ninh

1.120

1.139

2.2.3Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

5.535

7.782

2.2.3.1Đất cụm công nghiệp

4.186

3.580

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

819

2.452

2.2.3.3Đất khai thác khoáng sản

253

930

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng

277

820

2.2.4Đất có mục đích công cộng

12.387

21.270

2.2.4.1Đất giao thông

10.004

16.350

2.2.4.2Đất thủy lợi

449

986

2.2.4.3Đất để chuyển dẫn năng lượng truyền thông

1.074

1.154

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

117

469

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

89

99

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

432

779

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

122

1.076

2.2.4.8Đất chợ

54

139

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

22

79

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

24

139

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

80

80

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

564

691

2.5Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

25.300

27.207

2.6Đất phi nông nghiệp khác

66

337

3ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

1.262

0,18

1.262

0,18

2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:

Thứ tự

Loại đất

Diện tích

(ha)

 
1Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

16.384

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

14.070

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

93

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

76

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

13.977

 

1.2Đất lâm nghiệp

2.314

1.2.1Đất rừng sản xuất

1.137

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.177

2Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

128.312

2.1Đất lúa chuyển sang đất trồng cỏ chăn nuôi

40

2.2Đất lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác

205

2.3Đất lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1.329

2.4Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cỏ

385

2.5Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm

802

2.6Đất rừng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

125.551

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2005

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

688.280

688.280

688.280

688.280

688.280

688.280

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

633.767

632.181

629.419

624.596

621.252

617.383

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

294.541

303.622

330.608

357.852

386.957

404.692

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

20.414

21.696

24.904

29.014

33.023

34.693

 Trong đó: đất trồng lúa

11.274

10.926

10.641

10.345

10.040

9.849

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

274.127

281.926

305.704

328.838

353.934

369.999

1.2Đất lâm nghiệp có rừng

337.469

326.680

296.634

264.145

231.252

209.459

1.2.1Đất rừng sản xuất

147.688

140.115

116.023

89.693

63.563

47.917

1.2.2Đất rừng phòng hộ

157.080

153.864

147.910

141.751

134.988

128.841

1.2.3Đất rừng đặc dụng

32.701

32.701

32.701

32.701

32.701

32.701

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.625

1.747

2.045

2.467

2.911

3.100

1.4Đất nông nghiêp khác

132

132

132

132

132

132

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

53.251

54.837

57.599

62.422

65.766

69.635

2.1Đất ở

5.705

6.027

6.433

6.841

7.326

7.998

2.1.1Đất ở nông thôn

4.773

5.026

5.334

5.648

5.973

6.424

2.1.2Đất ở đô thị

932

1.001

1.099

1.193

1.353

1.574

2.2Đất chuyên dùng

21.536

22.785

24.935

27.697

30.315

33.322

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

561

575

591

603

607

607

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

3.053

3.067

3.089

3.596

3.663

3.663

2.2.2.1Đất quốc phòng

1.933

1.945

1.961

2.462

2.524

2.524

2.2.2.2Đất an ninh

1.120

1.122

1.128

1.134

1.139

1.139

2.2.3Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

5.535

5.711

6.399

6.851

7.462

7.782

2.2.3.1Đất cụm công nghiệp

4.186

3.325

3.325

3.325

3.580

3.580

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

819

1.726

2.034

2.213

2.338

2.452

2.2.3.3Đất khai thác khoáng sản

253

338

630

791

890

930

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng

277

322

410

522

654

820

2.2.4Đất có mục đích công cộng

12.387

13.432

14.856

16.647

18.583

21.270

2.2.4.1Đất giao thông

10.004

10.664

11.614

12.804

14.179

16.350

2.2.4.2Đất thủy lợi

449

502

599

710

837

986

2.2.4.3Đất để chuyển dẫn năng lượng truyền thông

1.074

1.154

1.154

1.154

1.154

1.154

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

117

155

231

327

401

469

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

89

93

95

99

99

99

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

432

464

526

617

705

779

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

122

284

427

635

853

1.076

2.2.4.8Đất chợ

54

62

87

122

137

139

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

22

23

29

63

79

79

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

24

31

94

116

139

139

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

80

80

80

80

80

80

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

564

569

591

630

668

691

2.5Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

25.300

25.300

25.445

27.003

27.143

27.207

2.6Đất phi nông nghiệp khác

66

76

115

171

234

337

3ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

1.262

1.262

1.262

1.262

1.262

1.262

 

3. Diện tích đất phải thu hồi:

 

 Thứ tự

Loại đất

Diện tích

 (ha)

 
1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

14.026

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

11.860

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

90

Trong đó: đất trồng lúa

76

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

11.770

1.2Đất lâm nghiệp

2.166

1.2.1Đất rừng sản xuất

1.086

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.080

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

67

2.1Đất ở

64

2.1.1Đất ở tại nông thôn

51

2.1.2Đất ở tại đô thị

13

2.2Đất chuyên dùng

3

Trong đó: đất có mục đích công cộng

3

CỘNG

14.093

 (Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bình Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xác lập ngày 06 tháng 9 năm 2006).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Bình Phước với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

 Đơn vị tính: ha

2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Diện tích chuyển mục đích trong kỳ

Chia ra các  năm

 

Năm

2006

 

Năm

 2007

Năm

 2008

Năm

2009

Năm

 2010

1Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

16.384

1.528

2.812

4.904

3.331

3.809

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

14.070

1.337

2.486

4.062

2.918

3.267

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

93

24

33

25

9

2

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

76

11

32

23

8

2

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

13.977

1.313

2.453

4.037

2.909

3.265

1.2Đất lâm nghiệp

2.314

191

326

842

413

542

1.2.1Đất rừng sản xuất

1.137

90

152

593

135

167

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.177

101

174

249

278

375

2Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

128.312

11.011

30.168

32.194

33.217

21.722

2.1Đất lúa chuyển sang đất trồng cỏ chăn nuôi

40

10

15

10

5

2.2Đất lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác

205

205

2.3Đất lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1.329

122

268

342

408

189

2.4Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cỏ

385

45

75

105

110

50

2.5Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm

802

30

120

170

250

232

2.6Đất rừng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

125.551

10.599

29.690

31.567

32.444

21.251

 

3. Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

 Thứ tự

Loại đất

Diện tích thu hồi trong kỳ

Phân theo  các năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

14.026

1.187

2.394

4.497

2.824

3.124

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

11.860

1.014

2.104

3.696

2.464

2.582

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

90

21

34

24

9

2

Trong đó: đất trồng lúa

76

11

32

23

8

2

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

11.770

993

2.070

3.672

2.455

2.580

1.2Đất lâm nghiệp

2.166

173

290

801

360

542

1.2.1Đất rừng sản xuất

1.086

84

138

580

117

167

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.080

89

152

221

243

375

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

67

10

15

18

22

2

2.1Đất ở

64

10

12

18

22

2

2.1.1Đất ở tại nông thôn

51

8

11

14

16

2

2.1.2Đất ở tại đô thị

13

2

1

4

6

0

2.2Đất chuyên dùng

3

3

 Trong đó: đất có mục đích công cộng

3

3

CỘNG

14.093

1.197

2.409

4.515

2.846

3.126

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thuỷ sản,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  Xây dựng,
Công nghiệp, Giao thông vận tải, Quốc phòng,
Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông tin;
– Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và  các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Ủy ban Thể dục – Thể thao;
– Tổng cục Du lịch;
– UBND tỉnh Bình Phước;
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước;
– VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
V.IV, Công báo;
– Lưu: Văn thư, NN (3 bản)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đánh giá

Bài viết liên quan