Nghị quyết 18/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Quảng Ninh

CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: 18/2006/NQ-CP

Hà Nội, ngày  29   tháng 8  năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) TỈNH QUẢNG NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (tờ trình số 3412/TT-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2005), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 08/TTr-BTNMT ngày 06 tháng 3 năm 2006),

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Quảng Ninh với các chỉ tiêu sau:

 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

 

              STT                                        

                                                      Loại đất                                 

Hiện trạng

 năm 2005

Điều chỉnh QH đến năm 2010

Biến động tăng, giảm (-)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích

 (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích

 (ha)

Tỷ lệ

 (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

608142,00

100,00

608142,00

100,00

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

363207,00

59,72

434967,92

71,52

71760,92

11,8

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

54642,60

8,98

64279,04

10,57

9636,44

1,59

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

38188,29

6,28

43778,44

7,20

5590,15

0,92

Trong đó: đất trồng lúa

30121,83

4,95

31028,19

5,10

906,36

0,15

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

16454,31

2,70

20500,60

3,37

4046,29

0,67

1.2Đất lâm nghiệp

287966,77

47,35

348420,80

57,29

60454,03

9,94

1.2.1Đất rừng sản xuất

164429,59

27,04

195680,98

32,18

31251,39

5,14

1.2.2Đất rừng phòng hộ

101649,15

16,71

130931,65

21,52

29282,5

4,81

1.2.3Đất rừng đặc dụng

21888,03

3,60

21808,17

3,59

-79,86

-0,01

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

20469,65

3,37

22140,49

3,64

1670,84

0,27

1.4Đất làm muối

10,82

2,00

-8,82

1.5Đất nông nghiệp khác

117,16

0,02

125,59

0,02

8,43

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

75628,26

12,44

88099,43

14,49

12471,17

2,05

2.1Đất ở

9313,11

1,53

10733,50

1,77

1420,39

0,24

2.1.1Đất ở tại nông thôn

4928,79

0,81

4830,41

0,80

-98,38

-0,01

2.1.2Đất ở tại đô thị

4384,32

0,72

5903,09

0,97

1518,77

0,25

2.2Đất chuyên dùng

31228,22

5,14

43278,02

7,12

12049,8

1,98

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình SN

465,68

0,08

528,01

0,09

62,33

0,01

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

4877,49

0,80

8388,73

1,38

3511,24

0,58

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi n.nghiệp

8574,89

1,41

13889,37

2,28

5314,48

0,87

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

225,22

0,04

2022,60

0,33

1797,38

0,29

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

2565,92

0,42

5101,58

0,84

2535,66

0,42

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

4446,95

0,73

4373,07

0,72

-73,88

-0,01

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

1336,80

0,22

2392,12

0,39

1055,32

0,17

2.2.4Đất có mục đích công cộng

17310,17

2,85

20471,91

3,37

3161,74

0,52

2.2.4.1Đất giao thông

7170,02

1,18

8826,70

1,45

1656,68

0,27

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

2993,90

0,49

3230,59

0,53

236,69

0,04

2.2.4.3Đất để c.dẫn năng lượng, tr.thông

172,13

0,03

244,73

0,04

72,6

0,01

2.2.4.4Đất cơ sở văn hoá

338,03

0,06

742,49

0,12

404,46

0,06

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

91,18

0,01

108,23

0,02

17,05

0,01

2.2.4.6Đất giáo dục – đào tạo

472,47

0,08

574,43

0,10

101,96

0,02

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

464,44

0,08

609,49

0,10

145,05

0,02

2.2.4.8Đất chợ

82,68

0,01

114,47

0,02

31,79

0,01

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

5192,81

0,85

5596,39

0,92

403,58

0,07

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

332,51

0,05

424,39

0,07

91,88

0,02

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

49,20

0,01

49,20

0,01

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1005,97

0,17

1117,11

0,18

111,14

0,01

2.5Đất sông, suối và MNCD

34028,0

5,60

32916,53

5,41

-1111,47

-0,19

2.6Đất phi nông nghiệp khác

3,76

5,07

1,31

3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

169306,73

27,84

85074,65

13,99

 -84232,1

  -13,85

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

1Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

7664,13

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

2546,62

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

1962,60

 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

1103,21

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

584,02

1.2Đất lâm nghiệp

4065,93

1.2.1Đất rừng sản xuất

3112,06

1.2.2Đất rừng phòng hộ

874,01

1.2.3Đất rừng đặc dụng

79,86

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1041,36

1.4Đất làm muối

9,82

1.5Đất nông nghiệp khác

0,40

2Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

1906,47

2.1Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

1804,47

2.2Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

102,00

3.ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

52,70

3.1Đất chuyên dùng

2,70

3.1.1Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1,60

3.1.2Đất có mục đích công cộng

1,10

3.2Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

50,00

 

3. Diện tích đất phải thu hồi:

STT

LOẠI ĐẤT

Diện tích (ha)

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

7664,13

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

2546,62

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

1962,60

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

1103,21

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

584,02

1.2Đất lâm nghiệp

4065,93

1.2.1Đất rừng sản xuất

3112,06

1.2.2Đất rừng phòng hộ

874,01

1.2.3Đất rừng đặc dụng

79,86

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1041,36

1.4Đất làm muối

9,82

1.5Đất nông nghiệp khác

0,40

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1327,05

2.1Đất ở

52,22

2.1.1Đất ở tại nông thôn

27,34

2.1.2Đất ở tại đô thị

24,88

 

2.2Đất chuyên dùng

24,79

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,26

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

18,22

2.2.4Đất có mục đích công cộng

6,31

2.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,03

2.4Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

1250,01

CỘNG

8.991,18

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

78.413,24

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

10.598,72

1.2Đất lâm nghiệp

66.084,53

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.724,66

1.4Đất làm muối

1,00

1.5Đất nông nghiệp khác

4,33

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

5.818,84

2.1Đất ở

381,35

2.2Đất chuyên dùng

5.321,86

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,00

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

64,54

2.5Đất có mặt nước chuyên dùng

50,54

2.6Đất phi nông nghiệp khác

0,55

CỘNG

84.232,08

 

Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử đất đến năm 2010 tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác lập ngày 26 tháng 12 năm 2005.

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Quảng Ninh với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:

                                                                                                           Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2005

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

608142.00

608142.0

608142.0

608142.0

608142.0

608142.00

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

363207.00

379577,56

393684,85

407559,31

421074,87

434967,92

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

54642.60

58313,92

59995,00

61637,18

62848,63

64279,04

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

38188.29

40955,79

41836,87

42619,05

43110,50

43778,44

Trong đó: đất trồng lúa

30121.83

31776,22

31723,26

31634,84

22481,48

31028,19

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

16454.31

17358,13

18158,13

19018,13

19738,13

20500,60

1.2Đất lâm nghiệp

287966.77

300274,49

312379,65

324365,23

336398,42

348420.80

1.2.1Đất rừng sản xuất

164429.59

170831,51

177059,20

183224,78

189401,57

195680.98

1.2.2Đất rừng phòng hộ

101649.15

107557,95

113454,49

119284,49

125160,89

130931.65

1.2.3Đất rừng đặc dụng

21888.03

21885,03

21835,96

21835,96

21835,96

21808.17

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

20469.65

220869,69

21189,94

21433,26

21702,38

22140,49

1.4Đất làm muối

10.82

2,00

2,00

2,00

2,00

2.00

1.5Đất nông nghiệp khác

117.16

117,46

118,26

121,64

123,44

125.59

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

75628.26

78154,87

80545,64

82993,22

85714,74

88099,43

2.1Đất ở

9313.11

9680,39

10030,46

10283,01

10523,76

10733,50

2.1.1Đất ở tại nông thôn

4928.79

4999,54

5049,54

5091,54

4991,40

4830,41

2.1.2Đất ở tại đô thị

4384.32

4680,85

4980,92

5191,47

5532,36

5903,09

2.2Đất chuyên dùng

31228.22

33481,24

35741,82

38130,55

40862,57

43278,02

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

465.68

481,01

495,01

507,01

516,81

528.01

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

4877.49

5594,73

6494,73

7256,73

8146,73

8388.73

2.2.3Đất SX, kinh doanh PNN

8574.89

9215,65

10118,91

11197,63

12492,37

13889,37

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

225.22

389,00

589,00

922,60

1422,60

2022,60

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

2565.92

2861,58

3320,58

3880,58

4466,58

5101,58

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

4446.95

4446,95

4446,95

4432,07

4407,07

4373.07

2.2.3.4Đất SXVL xây dựng, gốm sứ

1336.80

1518,12

1762,38

1962,38

2196,12

2392.12

2.2.4Đất có mục đích công cộng

17310.17

18189,85

18633,17

19169,18

19706,66

20471.91

2.2.4.1Đất giao thông

7170.02

7413,92

7595,92

7905,92

8209,92

8826.70

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

2993.90

3050,59

3110,59

3160,59

3219,99

3230.59

2.2.4.3Đất để chuyển dẫn n.lượng, TT

172.13

172,13

212,73

222,73

242,53

244.73

2.2.4.4Đất cơ sở văn hoá

338.03

548,03

598,03

638,03

680,49

742.49

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

91.18

91,90

97,09

99,68

106,90

108.23

2.2.4.6Đất giáo dục – đào tạo

472.47

482,57

491,82

541,94

561,94

574.43

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

464.44

474,49

524,54

544,84

586,44

609.49

2.2.4.8Đất chợ

82.68

85,68

92,47

102,47

109,47

114.47

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

5192.81

5521,81

5541,94

5561,94

5577,94

5596.39

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

332.51

348,73

368,04

391,04

411,04

424.39

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

49.20

49,20

49,20

49,20

49,20

49.20

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1005.97

1015,97

1036,01

1076,06

1106,61

1117.11

2.5Đất sông, suối và MNCD

34028.0

33924,00

33683,88

33449,83

33167,83

32916,53

2.6Đất phi nông nghiệp khác

3.76

4,07

4,27

4,57

4,77

5.07

3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

169306.73

150409,57

133911,51

117589,47

101352,39

85074,65

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

                                                                                                    Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1Đất nông nghiệp chuyển sang đất pnN

7664,13

1514,45

1562,42

1532,42

1522,42

1532,42

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

2546,62

512,77

429,00

514,23

542,81

547,81

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

1962,60

417,14

304,00

395,03

422,81

423,62

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

1103,21

300,0

220,00

210,00

213,21

180,00

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

584,02

95,63

125,00

119,20

120,00

124,19

1.2Đất lâm nghiệp

4065,93

783,19

933,19

718,19

829,61

124,19

1.2.1Đất rừng sản xuất

3112,06

674,82

720,00

522,41

640,00

554,83

1.2.2Đất rừng phòng hộ

874,01

92,39

197,21

179,80

169,61

235,00

1.2.3Đất rừng đặc dụng

79,86

15,98

15,98

15,98

20,00

11,92

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1041,36

208,27

200,23

300,00

150,00

182,86

1.4Đất làm muối

9,82

9,82

1.5Đất nông nghiệp khác

0,40

0,40

2Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

1906,47

346,40

506,99

329,77

350,31

373,00

2.1Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

1804,47

300,00

451,39

329,77

350,31

373,00

2.2Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

102,00

46,40

55,60

3.Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

52,70

10,70

16,00

15,00

8,70

2,30

3.1Đất chuyên dùng

2,7

0,70

1,00

1,00

3.1.1Đất sản xuất, kinh doanh phi NN

1,60

0,60

0,50

0,50

3.1.2Đất có mục đích công cộng

1,10

0,10

0,50

0,50

3.2Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

50,0

10,0

15,00

14,00

8,70

2,30

3. Kế hoạch thu hồi đất:

                                                                                            Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

DT thu hồi trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

7664,13

1514,45

1562,42

1532,42

1522,42

1532,42

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

2546,62

512,77

429,00

514,23

542,81

547,81

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

1962,60

417,14

304,00

395,03

422,81

423,62

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

1103,21

300,0

220,00

210,00

213,21

180,00

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

584,02

95,63

125,00

119,20

120,00

124,19

1.2Đất lâm nghiệp

4065,93

783,19

933,19

718,19

829,61

124,19

1.2.1Đất rừng sản xuất

3112,06

674,82

720,00

522,41

640,00

554,83

1.2.2Đất rừng phòng hộ

874,01

92,39

197,21

179,80

169,61

235,00

1.2.3Đất rừng đặc dụng

79.86

15.98

15.98

15.98

20.00

11.92

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1041.36

208,27

200,23

300,00

150,00

182,86

1.4Đất làm muối

9.82

9,82

1.5Đất nông nghiệp khác

0.40

0,40

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1327,05

262,51

331,08

216,46

160,60

356,40

2.1Đất ở

52,22

10,84

14,00

15,00

8,00

4,38

2.1.1Đất ở tại nông thôn

27.34

6,58

8,00

8,00

4,00

0,76

2.1.2Đất ở tại đô thị

24.88

4,26

6,00

7,00

4,00

3,62

2.2Đất chuyên dùng

24,79

1,66

17,08

1,43

2,60

2,02

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình SN

0.26

0,26

2.2.2Đất sản xuất, kinh doanh phi NN

18,22

0,64

13,94

0,74

1,60

1,30

2.2.3Đất có mục đích công cộng

6.31

1,02

2,88

0,69

1,00

0,72

2.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0.03

0,03

2.4Đất sông, suối và MNCD

1250,01

250,01

300,00

200,00

150,00

350,00

CỘNG

8.991,18

1.776,96

1.893,50

1.748,88

1683,02

1.888,82

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

DT đưa vào SD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

78413,24

17732,56

15335,06

15171,97

15084,48

15089,17

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

10598,72

2449,77

2361,99

2177,86

1830,39

1778,71

1.2Đất lâm nghiệp

66084.53

14917,86

12635,27

12729,18

12889,16

12913,06

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1724,66

364,93

332,47

264,93

364,93

397,40

1.4Đất làm muối

1.00

1,00

1.5Đất nông nghiệp khác

4.33

4,33

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

5818,84

1164,60

1163,00

1150,07

1152,60

1188,57

2.1Đất ở

381,35

80,57

80,58

69,15

70,47

80,58

2.2Đất chuyên dùng

5321,86

1060,90

1062,29

1059,91

1058,90

1079,86

2.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa

64.54

20,00

16,51

28,03

2.4Đất có mặt nước chuyên dùng

50.54

23,01

20,91

6,62

2.5Đất phi nông nghiệp khác

0.55

0,12

0,13

0,10

0,10

0,10

CỘNG

84.232,08

17285,44

17201,81

16807,46

16517,62

16419,75

Điều 3.  Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nêu trên của tỉnh.

4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trình Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Tư pháp, Công nghiệp, Giao thông vận tải,
Quốc phòng, Văn hóa – Thông tin,                                    

   Công an, Giáo dục và Đào tạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Ủy ban Thể dục – Thể thao;
– Tổng cục Du lịch;
– UBND tỉnh Quảng Ninh;
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh;
– VPCP: BTCN, các PCN,
  Website CP, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  Vụ ĐP, Công báo;
– Lưu: Văn thư, NN (3 bản). A.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đánh giá

Bài viết liên quan