Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 48/NQ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ ĐẤT ĐAI VÀ 35 ĐỀ MỤC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

n cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp đin hệ thng quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục (Danh mục chủ đề Đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: sắp xếp ch đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp đin điện tử lên Cng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện ph biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp đin đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pp luật thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên; thực hiện rà soát, sớm xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế mà chưa có văn bản tuyên bố các văn bản này hết hiệu lực.

3. Trường hợp có văn bn quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, c
ơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương;

 Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;

 Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội 
đồng dân tộc và các Ủy ban của Quc hội;

 Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân 
tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy b
an Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Ph
átriển Việt Nam;
– Ủy ban trung ư
ơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công b
áo;

– Lưu: VT, PL (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

CHỦ ĐỀ ĐẤT ĐAI VÀ 35 ĐỀ MỤC THUỘC 15 CHỦ ĐỀ KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ phê duyt kếquả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật)

I. CHỦ ĐỀ ĐẤT ĐAI: GỒM 01 ĐỀ MỤC ĐẤT ĐAI

II. 35 ĐỀ MỤC THUỘC 15 CHỦ ĐỀ KHÁC

STT

Tên đề mục

Tên chủ đề

1.

Cơ yếu

An ninh quốc gia

2.

Công chng

Bổ trợ  pháp

3.

Luật sư

4.

Tư vn pháp luật

5.

Khuyến công

Công nghiệp

6.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp, hợp tác 

7.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

8.

Nuôi con nuôi

Hành chính tư pháp

9.

Bảo hiểm tiền gửi

Ngân hàng, tiền tệ

10.

Các công cụ chuyn nhượng

11.

Phòng, chng rửa tin

12.

Đê điều

Nông nghiệp, nông thôn

13.

Công nghiệp quốc phòng

Quốc phòng

14.

Dân quân tự vệ

15.

Giáo dục quốc phòng và an ninh

16.

Lực lượng cnh sát bin Việt Nam

17.

Giá

Tài chính

18.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

19

Trưng mua, trưng dụng tài sn

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

20.

Cạnh tranh

Thương mại, đu tư, chứng khoán

21.

Đầu tư

22.

Hòa gii ở cơ sở

Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

23.

Trách nhiệm bi thưng của Nhà nước

24.

Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Văn hóa, thể thao và du lịch

25.

Di sn văn hóa

26.

Hoạt động mỹ thuật

27.

Hợp nht văn bản bản QPPL

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

28.

Kiểm soát thủ tục hành chính

29.

Pháp điển hệ thống QPPL

30.

Phổ biến, giáo dục pháp luật

31.

Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

32.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

33.

Hiến, ly, ghép mô, bộ phận cơ thể người; và hiến, lấy xác

Y tế, dược

34.

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy gim min dịch mắc phải ở người

35.

Phòng, chống tác hại của thuc lá
Đánh giá

Bài viết liên quan