Nghị quyết 55/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Bình Định

CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 55/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010  VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (tờ  trình số 64/TTr-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2007), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 30/TTr-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007),

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bình Định với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Thứ tự

Chỉ tiêu

Hiện trạng sử dụng đất năm 2005

QHSD đất điều chỉnh  đến năm 2010

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

602.443

100,00

602.443

100,00

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

387.724

64,36

405.863

67,37

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

136.434

22,65

134.810

22,38

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

98.232

95.986

Trong đó: đất trồng lúa

53.797

51.821

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

38.202

38.824

1.2Đất lâm nghiệp

247.718

41,12

267.367

44,38

1.2.1Đất rừng sản xuất

108.671

126.377

1.2.2Đất rừng phòng hộ

139.047

140.890

1.2.3Đất rừng đặc dụng

0

100

1.3Đất nuôi trồng thủy sản

2.903

0,48

2.963

0,49

1.4Đất làm muối

226

0,04

223

0,04

1.5Đất nông nghiệp khác

443

0,07

500

0,08

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

61.002

10,13

75.652

12,56

2.1Đất ở

7.361

1,22

9.221

1,53

2.1.1Đất ở tại nông thôn

5.913

6.645

2.1.2Đất ở tại đô thị

1.448

2.576

2.2Đất chuyên dùng

22.371

3,71

35.844

5,95

2.2.1Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp

342

501

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

5.992

8.302

2.2.2.1Đất quốc phòng

5.160

7.460

2.2.2.2Đất  an ninh

832

842

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.945

10.625

2.2.3.1.Đất khu công nghiệp

521

7.866

2.2.3.2.Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

749

1.856

2.2.3.3.Đất cho hoạt động khoáng sản

408

550

2.2.3.4.Đất sản xuất  vật liệu xây dựng, gốm  sứ

267

353

2.2.4Đất có mục đích công cộng

14.092

16.416

2.2.4.1.Đất giao thông

8.346

9.238

2.2.4.2.Đất thuỷ lợi

4.374

5.054

2.2.4.3.Đất chuyền dẫn năng lượng, truyền thông

42

133

2.2.4.4.Đất cơ sở văn hóa

136

193

2.2.4.5.Đất cơ sở y tế

140

163

2.2.4.6.Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

678

842

2.2.4.7.Đất cơ sở thể dục – thể thao

148

285

2.2.4.8.Đất chợ

89

154

2.2.4.9.Đất có di tích, danh thắng

67

159

2.2.4.10.Đất bãi thải, xử lý chất thải

72

195

2.3Đất tôn giáo tín ngưỡng

229

0,04

227

0,04

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

5.839

0,97

5.970

0,99

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

25.177

4,18

24.171

4,01

2.6Đất phi nông nghiệp khác

25

0,00

219

0,04

3ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

153.717

25,52

120.928

20,07

3.1Đất bằng chưa sử dụng

14.465

11.141

3.2Đất đồi núi chư­a sử dụng

130.658

101.707

3.3Núi đá không có rừng cây

8.594

8.080

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

9.717

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

5.176

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

4.290

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

1.883

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

885

1.2Đất lâm nghiệp

4.329

1.2.1Đất rừng sản xuất

1.635

1.2.2Đất rừng phòng hộ

2.693

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

188

1.4Đất làm muối

3

1.5Đất nông nghiệp khác

22

2CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

213

2.1Đất chuyên trồng lúa n­ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

24

2.2Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

180

2.3Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

9

3ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

1.464

3.1Đất trụ sở cơ quan

2

3.2Đất quốc phòng, an ninh

38

3.3.1Đất quốc phòng

38

3.3.2Đất  an ninh

0

3.3Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

133

3.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

62

3.5Đất sông, suối và mặt nư­ớc chuyên dùng

1.228

4ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

69

4.1Đất chuyên dùng

24

4.1.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2

4.1.2Đất quốc phòng, an ninh

0,1

4.1.2.1Đất quốc phòng

0

4.1.2.2Đất  an ninh

0,1

4.1.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

11

4.1.4Đất có mục đích công cộng

10

4.2Đất nghĩa trang, nghĩa địa

32

4.3Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng

10

4.4Đất phi nông nghiệp khác

3

3. Diện tích đất phải thu hồi

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất phải thu hồi

Diện tích cần thu hồi giai đoạn 2006 – 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

9.717

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

5.176

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

4.290

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

1.883

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

885

1.2Đất lâm nghiệp

4.329

1.2.1Đất rừng sản xuất

1.635

1.2.2Đất rừng phòng hộ

2.693

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

188

1.4Đất làm muối

3

1.5Đất nông nghiệp khác

22

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

2.284

2.1Đất ở

611

2.1.1Đất ở tại nông thôn

228

2.1.2Đất ở tại đô thị

383

2.2Đất chuyên dùng

229

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

12

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

39

2.2.2.1Đất quốc phòng

39

2.2.2.2Đất an ninh

0

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

22

2.2.4Đất có mục đích công cộng

157

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

4

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

146

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

1.286

2.6Đất phi nông nghiệp khác

8

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng giai đoạn  2006 –  2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

27.688

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

3.443

1.2Đất lâm nghiệp

24.066

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

153

1.4Đất nông nghiệp khác

26

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

5.100

2.1Đất ở

533

2.2Đất chuyên dùng

4.180

2.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa

117

2.4Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng

204

2.5Đất phi nông nghiệp khác

67

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xác lập ngày 15 tháng 03 năm 2007).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Bình Định với các chỉ tiêu sau:

1. Chỉ tiêu các loại đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Năm hiện trạng 2005

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008Năm 2009Năm 2010
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

602.443

602.443

602.443

602.443

602.443

602.443

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

387.724

391.910

396.001

399.455

403.269

405.863

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

136.434

135.583

135.857

135.287

135.078

134.810

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

98.232

97.427

97.220

96.491

96.215

95.986

Trong đó: đất trồng lúa

53.797

53.244

52.706

52.240

52.039

51.821

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

38.202

38.156

  38.637

    38.796

   38.863

    38.824

1.2Đất lâm nghiệp

247.718

252.683

256.396

260.360

264.503

267.367

1.2.1Đất rừng sản xuất

108.671

112.968

116.478

119.848

123.104

126.377

1.2.2Đất rừng phòng hộ

139.047

139.715

139.898

140.472

141.339

140.890

1.2.3Đất rừng đặc dụng

0

0

20

40

60

100

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

2.903

2.966

3.037

3.087

2.968

2.963

1.4Đất làm muối

226

224

224

223

223

223

1.5Đất nông nghiệp khác

443

454

487

498

497

500

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

61.002

64.905

68.399

70.889

72.491

75.652

2.1Đất ở

7.361

7.888

8.142

8.537

8.888

9.221

2.1.1Đất ở tại nông thôn

5.913

5.939

6.034

6.255

6.460

6.645

2.1.2Đất ở tại đô thị

1.448

1.949

2.108

2.282

2.428

2.576

2.2Đất chuyên dùng

22.371

25.589

29.049

31.054

32.350

35.844

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

342

382

420

466

487

501

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

5.992

6.786

7.195

7.550

7.901

8.302

2.2.2.1Đất quốc phòng

5.160

5.952

6.353

6.708

7.059

7.460

2.2.2.2 Đất an ninh

832

834

842

842

842

842

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.945

3.567

6.046

7.249

7.794

10.625

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

521

1.787

3.937

4.825

5.163

7.866

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

749

1.005

1.291

1.567

1.748

1.856

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

408

452

483

510

533

550

2.2.3.4Đất sản xuất  vật liệu xây dựng, gốm  sứ

267

323

335

347

350

353

2.2.4Đất có mục đích công cộng

14.092

14.854

15.388

15.789

16.168

16.416

2.2.4.1Đất giao thông

8.346

8.688

8.904

9.035

9.146

9.238

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

4.374

4.529

4.638

4.785

4.958

5.054

2.2.4.3Đất chuyền dẫn năng lượng, truyền thông

42

125

132

133

133

133

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

136

149

162

173

186

193

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

140

150

156

162

163

163

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

678

732

782

813

830

842

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

148

185

233

252

270

285

2.2.4.8Đất chợ

89

114

136

146

150

154

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

67

77

103

128

148

159

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

72

105

142

162

184

195

2.3Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

229

229

230

230

230

227

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

5.839

5.929

5.941

5.968

5.974

5.970

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

25.177

25.217

24.947

24.973

24.875

24.171

2.6Đất phi nông nghiệp khác

25

53

90

127

174

219

3ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

153.717

145.628

138.043

132.099

126.683

120.928

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

9.717

2.718

2.336

1.900

1.482

1.281

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

5.176

1.515

1.345

1.119

698

498

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

4.290

1.250

1.172

956

533

380

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

1.883

531

520

466

186

181

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

885

265

174

164

165

118

1.2Đất lâm nghiệp

4.328

1.168

978

774

627

781

1.2.1Đất rừng sản xuất

1.635

433

301

317

310

274

1.2.2Đất rừng phòng hộ

2.693

735

677

457

317

507

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

188

16

14

6

150

2

1.4Đất làm muối

3

3

0

0

0

0

1.5Đất nông nghiệp khác

22

15

0

0

7

0

2CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

213

60

62

42

30

20

2.1Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

24

4

18

2

0

0

2.2Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

180

56

39

35

30

20

2.3Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

9

0

4

5

0

0

3ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

1.464

484

802

91

47

41

3.1Đất trụ sở cơ quan

2

1

1

0

0

0

3.2Đất quốc phòng, an ninh

38

12

0

26

0

0

3.2.1Đất quốc phòng

38

12

0

26

0

0

3.2.2Đất  an ninh

0

0

0

0

0

0

3.3Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

133

85

45

3

0

0

3.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

62

34

16

5

2

6

3.5Đất sông, suối và mặt nư­ớc chuyên dùng

1.228

352

740

57

45

35

4ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

69

22

28

8

6

4

4.1Đất chuyên dùng

24

6

14

1

1

1

4.1.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2

2

0

0

0

0

4.1.2Đất quốc phòng, an ninh

0,1

0,1

0

0

0

0

4.1.2.1Đất quốc phòng

0

0

0

0

0

0

4.1.2.2Đất  an ninh

0,1

0,1

0

0

0

0

4.1.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

11

2

7

1

0

1

4.1.4Đất có mục đích công cộng

10

9

1

0

0

0

4.2Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

0

0

0

0

0

0

4.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa

32

9

11

4

5

3

4.4Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng

10

6

3

1

0

0

4.5Đất phi nông nghiệp khác

3

1

2

0

0

3. Kế hoạch thu hồi đất

  Đơn vị tính: ha

Thứ tựLoại đất phải thu hồiDiện tích cần thu hồi trong kỳPhân theo từng năm
NămNămNămNămNăm
20062007200820092010
1Đất nông nghiệp

9.717

2.715

2.338

1.900

1.482

1.202

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

5.176

1.513

1.346

1.120

698

499

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

4.290

1.249

1.172

956

533

380

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

1.883

530

520

466

186

181

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

885

264

174

164

165

118

1.2Đất lâm nghiệp

4.328

1.168

978

774

627

781

1.2.1Đất rừng sản xuất

1.635

433

301

317

310

274

1.2.2Đất rừng phòng hộ

2.693

735

677

457

317

507

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

188

16

14

6

150

2

1.4Đất làm muối

3

3

0

0

0

0

1.5Đất nông nghiệp khác

22

15

0

0

7

0

2Đất phi nông nghiệp

2.285

397

978

284

231

395

2.1Đất ở

611

120

247

107

101

36

2.1.1Đất ở tại nông thôn

228

38

92

45

48

5

2.1.2Đất ở tại đô thị

383

82

155

62

53

31

2.2Đất chuyên dùng

230

83

67

62

12

6

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

12

6

2

2

1

1

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

39

13

0

26

0

0

2.2.2.1Đất quốc phòng

39

13

0

26

0

0

2.2.2.2Đất an ninh

0

0

0

0

0

0

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

22

13

2

3

3

1

2.2.4Đất có mục đích công cộng

157

51

63

31

8

4

2.3Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

4

1

3

0

0

0

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

146

36

57

19

17

17

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

1.286

156

602

94

99

335

2.6Đất phi nông nghiệp khác

8

1

2

2

2

1

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

Thứ tựMục đích sử dụngDiện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP27.688

6.530

5.770

5.269

4.885

5.235

1.1Đất sản xuất nông nghiệp3.443

949

866

641

580

407

1.2Đất lâm nghiệp24.066

5.512

4.865

4.601

4.283

4.804

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản153

58

35

22

18

20

1.4Đất nông nghiệp khác26

11

3

4

4

4

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP5.100

1.536

1.808

678

746

333

2.1Đất ở533

241

129

76

45

41

2.2Đất chuyên dùng4.180

1.204

1.489

508

693

287

Trong đó: đất quốc phòng, an ninh1.216

0

543

157

376

140

+ Đất quốc phòng1215

0

542

157

376

140

+ Đất an ninh1

0

1

0

0

0

2.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa117

56

40

8

8

5

2.4Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng204

0

130

74

0

0

2.5Đất phi nông nghiệp khác67

35

20

12

0

0

Điều 3Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

3. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bảo vệ môi trường.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải,
Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch Nước;
– Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
– UBND tỉnh Bình Định;
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định;
– VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Vụ V.IV, Công báo;
– Lưu: Văn thư, NN (3). A.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá

Bài viết liên quan