Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về việc dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 77/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC DỪNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM VI MÔ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 89/TTr-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2021;

Trên cơ sở ý kiến biểu quyết của các Thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dừng hoàn toàn việc giao kết hợp đồng bảo hiểm vi mô mới kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục bảo hiểm cho đến hết thời hạn đối với các hợp đồng đang còn hiệu lực theo hướng dẫn tại công văn số 10418/BTC-QLBH ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, giám sát việc dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô theo Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, PL;
– Lưu: VT, KTTH (
1). M.Cường

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

Đánh giá

Bài viết liên quan