Công văn 2021/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc mức thu phí trọng tải cảng vụ thủy nội địa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2021/TCT-CS
V/v: Mức thu phí trọng tải tại cảng vụ thủy nội địa.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 2019/CT-TTHT ngày 22/04/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về mức thu phí trọng tải tại cảng vụ thủy nội địa, về vấn đề này sau khi xin ý kiến Vụ Pháp chế – BTC, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm d, khoản 3, Mục I Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng Vụ đường thủy nội địa quy định:

“3. Mức thu phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ Đường thủy nội địa quy định như sau:

…d) Đối với các phương tiện không phải là phương tiện chở hàng hóa được quy đổi khi tính phí trọng tải như sau:

– Phương tiện chuyên dùng: 01 mã lực tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần;

– Phương tiện chở khách: 01 ghế hành khách tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp tàu hoạt động du lịch lưu trú nghỉ qua đêm, tàu được bố trí các phòng có giường ngủ để phục vụ khách lưu trú (phương tiện chở khách) và được cấp phép là phương tiện chở khách thì áp dụng mức thu phí đối với phương tiện chở khách. Trường hợp chỗ của hành khách được bố trí bằng giường ngủ (thay cho ghế ngồi) thì áp dụng 01 giường ngủ hành khách tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần theo quy định tại điểm d, khoản 3, Mục I Thông tư 101/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục QLCS: Vụ Chính sách thuế;
– Vụ Pháp chế, Vụ Pháp chế -TCT;
– Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Đánh giá

Bài viết liên quan