Công văn 5017/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hạch toán sổ bảo hiểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trực thuộc Vinashin

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5017/BHXH-BT
V/v hạch toán số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trực thuộc Vinashin

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo Công văn số 585/BHXH-BT ngày 16/02/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam để trả nợ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp mất việc làm, BHXH Việt Nam hướng dẫn hạch toán số tiền chuyển đóng trả nợ BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi từ nguồn tiền giải ngân của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại địa phương cho doanh nghiệp như sau:

Khi nhận được số tiền chuyển đóng trả nợ của doanh nghiệp thì hạch toán thu BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng theo Bảng đối chiếu tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, lãi chậm đóng giữa Việt Nam và cơ quan BHXH đã xác nhận khi doanh nghiệp lập hồ sơ vay ngân hàng. Sau khi hạch toán đủ số tiền doanh nghiệp nợ, nếu còn dư thì thực hiện phân bổ, hạch toán theo thứ tự quy định tại Khoản, 1 Điều 6 Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố thực hiện theo nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Tổng Giám đốc (để báo cáo);
– Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương;
– Tập đoàn CNTT Việt Nam;
– Ban Chi;
– Lưu: VT, BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Đánh giá

Bài viết liên quan