Nghị quyết 04/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2004

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 04/2004/NQ-CP

Hà Nội , ngày 07 tháng 4 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 04/2004/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2004 PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2004

Trong hai ngày 31 tháng 3 và 01 tháng 4 năm 2004, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình đề án Phát triển thị trường bất động sản.

Phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản sẽ góp phần quan trọng vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Những năm qua, ở nước ta hoạt động mua bán bất động sản, nhất là nhà ở, đất ở tại các đô thị và khu vực phát triển đô thị đã hình thành và phát triển với tốc độ nhanh. Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động mua bán bất động sản đã xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp: mang tính tự phát, mua bán, chuyển nhượng không đăng ký để trốn thuế, tình trạng đầu cơ nhà, đất diễn ra khá phổ biến… làm cho giá nhà, đất có xu hướng tăng cao giả tạo, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, đầu tư, tài chính, tín dụng và cải thiện chỗ ở của nhân dân, tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để phát triển thị trường bất động sản, cần có các giải pháp đồng bộ, nhất quán nhằm đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đúng hướng; đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa hoạt động mua bán, có sự quản lý của Nhà nước; phát huy đầy đủ vai trò của bất động sản, kích thích sản xuất phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách. Trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước cần tập trung chủ yếu vào các loại bất động sản có giá trị hàng hóa cao và các lĩnh vực có nhiều bức xúc như nhà ở, đất ở, đất xây dựng nhằm mục đích sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới tập trung hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở tại đô thị; đẩy mạnh công tác quy hoạch chi tiết để có cơ sở quản lý và thúc đẩy hoạt động của thị trường bất động sản.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình đề án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng quỹ đất đồng bộ với chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu đầu tư, tạo bước đi hợp lý để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là công cụ quan trọng của Nhà nước để các cấp, các ngành quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả tài nguyên đất cho mục đích phát triển kinh tế – xã hội.

Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt và đi dần vào nền nếp. Tuy nhiên, việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong thời gian qua chưa mang tính toàn diện, bền vững, chưa phù hợp yêu cầu quản lý và sử dụng đất trong chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002; nghe Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo Kết quả kiểm toán năm 2003, niên độ ngân sách nhà nước năm 2002.

Năm 2002, công tác tài chính đã hoàn thành vượt mức toàn diện nhiệm vụ Quốc hội và Chính phủ giao. Thu ngân sách vượt kế hoạch, bội chi ngân sách dưới mức Quốc hội cho phép. Cơ cấu thu, chi ngân sách đã có nhiều chuyển biến tích cực; chi đầu tư cho phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa – thông tin, khoa học và công nghệ đều tăng; chi hỗ trợ các địa phương, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo được quan tâm hơn; chi cho an ninh, quốc phòng được bảo đảm; quỹ dự trữ quốc gia và gối đầu năm 2003 tăng đáng kể.

Kết quả kiểm toán niên độ tài chính năm 2002 cho thấy việc thực hiện các quy định về thu, chi ngân sách nhà nước ở các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách đều có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng đầu tư phân tán, tình trạng thất thoát, lãng phí và sử dụng ngân sách kém hiệu quả còn nhiều, đặc biệt tại một số nơi và một số lĩnh vực còn khá nghiêm trọng. Công tác dự báo, dự toán thu ngân sách chưa sát; nợ đọng thuế còn tương đối lớn; công tác quản lý tài chính ở nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa chặt chẽ, còn tuỳ tiện, phản ánh sai lệch kết quả sản xuất kinh doanh; quản lý ngân sách ở xã phường còn yếu; quản lý tài chính công, quản lý kinh phí các dự án còn nhiều vấn đề bất cập.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh các báo cáo trên. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I năm 2004, các giải pháp chủ yếu trong thời gian tới; nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo tình hình giá cả thị trường 3 tháng đầu năm và các giải pháp bình ổn giá cả thị trường 9 tháng còn lại.

Tháng 3 và quý I năm 2004, kinh tế nước ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng cao từ hai năm qua, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh tăng đáng kể; thị trường trong nước được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch đề ra; công tác xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm… tiếp tục phát huy kết quả năm trước, đạt nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, do dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng, rét đậm và hạn hán kéo dài, giá lương thực, thực phẩm trong nước, đặc biệt, là giá một số mặt hàng thiết yếu phải nhập khẩu như: sản phẩm thép, xăng dầu, hạt nhựa, phân bón, nguyên liệu thuốc chữa bệnh… tăng đột biến, tác động không thuận đến sản xuất, xây dựng, du lịch và dịch vụ, làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, giảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Chất lượng một số hoạt động dịch vụ chưa được cải thiện, chi phí cao. Tai nạn giao thông và tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý có chiều hướng gia tăng.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2004, các Bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP về những giải pháp điều hành kinh tế – xã hội năm 2004 và khẩn trương triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX); có kế hoạch cụ thể và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức kế hoạch ngay từ quý II năm 2004; thực hiện chế độ giao ban hàng tháng để chỉ đạo, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát các sản phẩm, ngành hàng có tiềm năng, để tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn; tổ chức tốt thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, có giải pháp kích cầu tiêu dùng đối với nông dân và khu vực nông thôn; chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA; cải cách thủ tục hành chính và chính sách tài chính liên quan đến đầu tư; phát triển mạnh hoạt động dịch vụ, nhất là du lịch, theo hướng khai thác và phát triển tối đa tiềm năng trong nước; theo dõi sát thị trường trong và ngoài nước, có biện pháp ứng phó linh hoạt, nhằm khống chế kịp thời sự tăng giá những mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, lợi dụng tăng giá để kiếm lời bất chính; tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa không để dịch cúm gia cầm tái phát, đồng thời có kế hoạch sớm khôi phục đàn gia cầm.

5. Chính phủ nghe Tổng Thanh tra Nhà nước trình dự thảo Nghị định hướng dẫn kê khai tài sản đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo những vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ về dự thảo Nghị định này.

Giao Thanh tra Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Căn cứ nội dung Nghị định được Chính phủ thông qua, Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương thực hiện khẩn trương các công việc liên quan, phục vụ tốt cho cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

6. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự án Pháp lệnh Giám định tư pháp; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh này.

Trong những năm qua, công tác giám định tư pháp đã có đóng góp quan trọng cho hoạt động tố tụng, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giám định tư pháp cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng, nhất là những giám định đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, công nghệ tiên tiến… Việc ban hành Pháp lệnh Giám định tư pháp là tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất giám định tư pháp, tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng giám định tư pháp giúp cho việc giải quyết các vụ án chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh này.

7. Chính phủ nghe Báo cáo Một số vấn đề về công tác cải cách hành chính nhà nước, do Tổng thư ký Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trình bày.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ được phê duyệt và đang triển khai thực hiện. Thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành. Chính phủ đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các bộ, ngành, khắc phục tình trạng trùng chéo; tách bạch tổ chức hành chính với đơn vị sự nghiệp. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều đổi mới. Việc cải cách hành chính công theo cơ chế “một cửa”, phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp đang được triển khai thí điểm ở một số Bộ, ngành và địa phương… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác cải cách hành chính ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, tiến độ triển khai rất chậm.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần quán triệt, đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính ở Bộ, ngành, địa phương mình; gắn cải cách hành chính với đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, xiết chặt kỷ cương, làm trong sạch bộ máy hành chính; thực hiện xã hội hóa dịch vụ công, xây dựng cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp theo hướng tự chủ, xoá bỏ bao cấp; đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa nền hành chính công, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Giao Ban chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ theo dõi và có báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính của các Bộ, ngành và địa phương tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

8. Chính phủ xem xét Báo cáo Tình hình triển khai và thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2004 – 2009, do Bộ Nội vụ trình.

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể xã hội trong công tác chuẩn bị bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009 ở các địa phương. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn thành các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định. Nhiều địa phương, Hội đồng bầu cử đã xác lập đủ số lượng đơn vị bầu cử, số đại biểu ứng cử và công bố danh sách chính thức những người ứng cử; điều kiện cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử, công tác an ninh, xã hội được chuẩn bị đầy đủ, an toàn.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn để cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tiến hành đạt kết quả tốt.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

Đánh giá

Bài viết liên quan