Nghị quyết 07/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Kiên Giang

CHÍNH PHỦ
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: 07/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 3  năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) CỦA TỈNH KIÊN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  (tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 37/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Kiên Giang với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Hiện trạng năm 2005

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

634.613

100,00

634.613

100,00

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

576.336

90,82

562.676

88,66

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

436.873

68,84

412.279

64,97

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

360.467

343.931

1.1.1.1Đất trồng lúa

353.220

336.885

1.1.1.2Đất trồng cây hàng năm còn lại

7.247

7.046

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

76.406

68.347

1.2Đất lâm nghiệp

106.085

16,72

103.784

16,35

1.2.1Đất rừng sản xuất

28.983

24.399

1.2.2Đất rừng phòng hộ

37.514

37.237

1.2.3Đất rừng đặc dụng

39.589

42.148

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

31.915

5,03

45.124

7,11

1.4Đất nông nghiệp khác

1.463

0,23

1.489

0,23

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

48.849

7,70

69.429

10,94

2.1Đất ở

11.079

1,75

14.574

2,30

2.1.1Đất ở tại nông thôn

8.409

10.239

2.1.2Đất ở tại đô thị

2.670

4.335

2.2Đất chuyên dùng

20.689

3,26

36.488

5,75

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

250

608

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

2.478

2.818

2.2.2.1Đất quốc phòng

2.407

2.645

2.2.2.2Đất an ninh

71

173

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.608

6.410

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

643

2.488

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

438

3.098

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

393

480

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

134

345

2.2.4Đất có mục đích công cộng

16.353

26.653

2.2.4.1Đất giao thông

8.010

13.716

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

7.343

9.916

2.2.4.3Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

21

96

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

138

837

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

63

108

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

556

999

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

71

331

2.2.4.8Đất chợ

81

292

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

48

88

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

23

269

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

290

0,05

304

0,05

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

308

0,05

476

0,08

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

16.483

2,60

17.199

2,71

2.6Đất phi nông nghiệp khác

0

0,00

388

0,06

3ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

9.428

1,49

2.508

0,40

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Diện tích

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

20.902

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

16.329

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

10.149

Trong đó: đất chuyên trồng lúa n­ước

9.243

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

6.180

1.2Đất lâm nghiệp

3.854

1.2.1Đất rừng sản xuất

185

1.2.2Đất rừng phòng hộ

2.595

1.2.3Đất rừng đặc dụng

1.074

1.3Đất nuôi  trồng thuỷ sản

719

2CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

13.865

2.1Đất chuyên trồng lúa n­ước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

4.120

2.2Đất chuyên trồng lúa n­ước chuyển sang đất lâm nghiệp

3.229

2.3Đất chuyên trồng lúa n­ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

6.516

3ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

 

4ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

37

4.1Đất chuyên dùng

27

4.1.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1

4.1.2Đất quốc phòng, an ninh

12

4.1.2.1Đất quốc phòng

10

4.1.2.2Đất an ninh

2

4.1.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

 11

4.1.4Đất có mục đích công cộng

3

4.2Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

  –

4.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa

  –

4.4Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng

 10

4.5Đất phi nông nghiệp khác

  –

3. Diện tích đất phải thu hồi

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất phải thu hồi

Diện tích

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

18.296

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

14.757

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

9.851

Trong đó: đất chuyên trồng lúa n­ước

  9.059

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

4.906

1.2Đất lâm nghiệp

2.843

1.2.1Đất rừng sản xuất

174

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.595

1.2.3Đất rừng đặc dụng

1.074

1.3Đất nuôi  trồng thuỷ sản

696

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

823

2.1Đất ở

606

2.1.1Đất ở tại nông thôn

566

2.1.2Đất ở tại đô thị

40

2.2Đất chuyên dùng

42

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

14

2.2.2.1Đất quốc phòng

10

2.2.2.2Đất an ninh

4

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

16

2.2.4Đất có mục đích công cộng

8

2.3Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

2

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

2.5Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng

170

 Cộng

19.119

 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

6.561

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

4.431

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

3.631

Trong đó: đất trồng lúa

  3.588

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

800

1.2Đất lâm nghiệp

1.765

1.2.1Đất rừng sản xuất

340

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.425

1.2.3Đất rừng đặc dụng

 

1.3Đất nuôi  trồng thuỷ sản

365

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

359

2.1Đất ở

73

2.1.1Đất ở tại nông thôn

49

2.1.2Đất ở tại đô thị

24

2.2Đất chuyên dùng

235

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

  –

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

  –

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

49

2.2.4Đất có mục đích công cộng

186

2.3Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

  –

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

  –

2.5Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng

25

2.6Đất phi nông nghiệp khác

26

 Cộng

6.920

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xác lập ngày 13 tháng 8 năm 2007).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Kiên Giang với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Năm hiện trạng 2005

Diện tích đến năm

Năm 2006 (đã thực hiện)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

634.613

634.613

634.613

634.613

634.613

634.613

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

576.336

573.607

570.201

567.471

564.742

562.676

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

436.873

431.956

425.817

420.899

415.983

412.279

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

360.467

357.162

353.037

349.732

346.427

343.931

Đất trồng cây hàng năm còn lại

7.247

7.207

7.157

7.116

7.076

7.046

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

76.406

74.794

72.780

71.168

69.556

68.347

1.2Đất lâm nghiệp

106.085

105.625

105.050

104.590

104.130

103.784

1.2.1Đất rừng sản xuất

28.983

28.066

26.920

26.003

25.086

24.399

1.2.2Đất rừng phòng hộ

37.514

37.459

37.390

37.335

37.280

37.237

1.2.3Đất rừng đặc dụng

39.589

40.101

40.741

41.252

41.764

42.148

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

31.915

34.557

37.859

40.501

43.143

45.124

1.4Đất làm muối

1.5Đất nông nghiệp khác

1.463

1.468

1.475

1.480

1.485

1.489

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

48.849

52.963

58.098

62.213

66.326

69.429

2.1Đất ở

11.079

11.776

12.642

13.340

14.038

14.574

2.1.1Đất ở tại nông thôn

8.409

8.775

9.227

9.593

9.959

10.239

2.1.2Đất ở tại đô thị

2.670

3.001

3.415

3.747

4.079

4.335

2.2Đất chuyên dùng

20.689

23.848

27.796

30.955

34.113

36.488

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

250

321

410

482

553

608

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

2.478

2.546

2.629

2.697

2.763

2.818

2.2.2.1Đất quốc phòng

2.407

2.459

2.510

2.560

2.608

2.645

2.2.2.2Đất an ninh

71

87

119

137

155

173

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.608

2.568

3.769

4.729

5.690

6.410

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

643

1.012

1.473

1.842

2.211

2.488

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

438

970

1.635

2.167

2.699

3.098

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

393

410

432

449

467

480

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

134

176

229

271

313

345

2.2.4Đất có mục đích công cộng

16.353

18.413

20.988

23.048

25.108

26.653

2.2.4.1Đất giao thông

8.010

9.152

10.578

11.719

12.860

13.716

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

7.343

7.858

8.501

9.016

9.530

9.916

2.2.4.3Đất để chuyển dẫn năng lượng

21

36

55

70

85

96

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

138

277

452

592

732

837

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

63

72

83

92

102

108

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

556

645

756

844

933

999

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

71

123

188

240

292

331

2.2.4.8Đất chợ

81

123

176

218

260

292

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

48

56

66

74

82

88

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

23

72

134

183

232

269

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

290

293

296

299

301

304

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

308

342

384

418

451

476

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

16.483

16.626

16.805

16.948

17.091

17.199

2.6Đất phi nông nghiệp khác

0

78

175

252

330

388

3ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

9.428

8.044

6.314

4.930

3.546

2.508

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006 (đã thực hiện)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

20.902

4.179

5.214

4.179

4.178

3.152

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

16.329

3.264

4.073

3.264

3.263

2.465

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

10.149

2.028

2.528

2.028

2.027

1.538

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

6.180

1.236

1.545

1.236

1.236

927

1.2Đất lâm nghiệp

3.854

771

962

771

771

579

1.2.1Đất rừng sản xuất

185

37

46

37

37

28

1.2.2Đất rừng phòng hộ

2.595

519

648

519

519

390

1.2.3Đất rừng đặc dụng

1.074

215

268

215

215

161

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

719

144

179

144

144

108

2CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

13.865

2.773

3.466

2.773

2.773

2.080

2.1Đất chuyên trồng lúa nư­ớc chuyển sang đất trồng cây lâu năm

4.120

824

1.030

824

824

618

2.2Đất chuyên trồng lúa nư­ớc chuyển sang đất lâm nghiệp

3.229

646

807

646

646

484

2.3Đất chuyên trồng lúa nư­ớc chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

6.516

1.303

1.629

1.303

1.303

978

3ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

 

 

 

 

 

 

4ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

37

7

9

8

7

6

4.1Đất chuyên dùng

27

5

7

6

5

4

4.1.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

4.1.2Đất quốc phòng, an ninh

12

2

3

3

2

2

4.1.2.1Đất quốc phòng

10

2

2

2

2

2

4.1.2.2Đất an ninh

2

1

1

4.1.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

11

2

3

2

2

2

4.1.4Đất có mục đích công cộng

3

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

4.2Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

10

2

2

2

2

2

3. Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006 (đã thực hiện)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

18.296

3.657

4.563

3.658

3.657

2.761

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

14.757

2.949

3.680

2.950

2.949

2.229

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

9.851

1.968

2.453

1.969

1.968

1.493

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

4.906

981

1.227

981

981

736

1.2Đất lâm nghiệp

2.843

569

709

569

569

427

1.2.1Đất rừng sản xuất

174

35

43

35

35

26

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.595

319

398

319

319

240

1.2.3Đất rừng đặc dụng

1.074

215

268

215

215

161

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

696

139

174

139

139

105

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

823

165

206

165

164

123

2.1Đất ở

606

121

152

121

121

91

2.1.1Đất ở tại nông thôn

566

113

142

113

113

85

2.1.2Đất ở tại đô thị

40

8

10

8

8

6

2.2Đất chuyên dùng

42

9

10

9

8

6

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4

1

1

1

1

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

14

3

3

3

3

2

2.2.2.1Đất quốc phòng

10

2

2

2

2

2

2.2.2.2Đất an ninh

4

1

1

1

1

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

16

3

4

3

3

3

2.2.4Đất có mục đích công cộng

8

2

2

2

1

1

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

2

0,4

0,5

0,4

0,4

0,3

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

0,4

0,5

0,4

0,4

0,3

2.5Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng

170

34

43

34

34

25

 Cộng

19.119

3.822

4.769

3.823

3.821

2.884

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006 (đã thực hiện)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1ĐẤT NÔNG NGHIỆP

6.561

1.312

1.640

1.312

1.312

985

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

4.431

886

1108

886

886

665

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

3.631

726

908

726

726

545

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

800

160

200

160

160

120

1.2Đất lâm nghiệp

1.765

353

441

353

353

265

1.2.1Đất rừng sản xuất

340

68

85

68

68

51

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.425

285

356

285

285

214

1.3Đất nuôi  trồng thuỷ sản

365

73

91

73

73

55

2ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

359

72

90

72

72

53

2.1Đất ở

73

15

18

15

15

10

2.1.1Đất ở tại nông thôn

49

10

12

10

10

7

2.1.2Đất ở tại đô thị

24

5

6

5

5

3

2.2Đất chuyên dùng

235

47

59

47

47

35

2.2.1Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

49

10

12

10

10

7

2.2.2Đất có mục đích công cộng

186

37

47

37

37

28

2.3Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

25

5

6

5

5

4

2.4Đất phi nông nghiệp khác

26

5

7

5

5

4

Cộng

6.920

1.384

1.730

1.384

1.384

1.038

 

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

3. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải,
Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Quốc phòng,
Công an, Giáo dục và Đào tạo,
Thông tin và Truyền thông,
Công Thương , Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND tỉnh Kiên Giang;
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang;
– VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Vụ ĐP, Công báo;
– Lưu: VT, NN (3). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đánh giá

Bài viết liên quan