Nghị quyết 118NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 118/NQ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2020 SAU KHI TIẾP THU Ý KIẾN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 116/TB-TTKQH ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 02 ngày 17 tháng 8 năm 2021;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 68/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2021;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 68/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2021. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– UBXH của QH;
– Văn phòng Quốc hội;
– Bảo hiểm xã hội VN;
– VPCP: các PCN, Vụ KGVX;
– Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

 

Đánh giá

Bài viết liên quan