Nghị quyết 120/NQ-CP về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 120/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 57/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ với Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021 như đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 57/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2022. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất thuộc phạm vi quản lý.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan liên quan báo cáo, giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– UBXH của QH;
– Văn phòng Quốc hội;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Bảo hiểm xã hội VN;
– VPCP: PCN Mai Thị Thu Vân;
– Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

Đánh giá

Bài viết liên quan