Nghị quyết 19/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Lâm Đồng

CHÍNH PHỦ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————

Số: 19/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày  08  tháng  3  năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) TỈNH LÂM ĐỒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (tờ trình số 4462/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 53/TTr-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2006);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Lâm Đồng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

 

Thứ tựLoại đấtHiện trạng năm 2005Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010

Diện tích

( ha )

Cơ cấu

( % )

Diện tích

( ha )

Cơ cấu

( % )

Tổng diện tích đất tự nhiên

977.220

100,00

977.220

100,00

1Đất nông nghiệp

901.562

92,26

892.159

91,30

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

277.504

28,40

282.713

28,93

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

76.434

7,82

86.703

8,87

1.1.1.1Đất trồng lúa

23.808

2,44

21.000

2,15

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

11.969

1,22

15.000

1,53

1.1.1.2Đất trồng cây hàng năm còn lại

52.627

5,39

65.703

6,72

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

201.070

20,58

196.010

20,06

1.1.2.1Đất trồng cây công nghiệp lâu năm

195.115

19,97

178.860

18,30

1.1.2.2Đất trồng cây ăn quả

3.773

0,39

15.000

1,53

1.1.2.3Đất trồng cây lâu năm khác

2.181

0,22

2.150

0,22

1.2Đất lâm nghiệp

622.295

63,68

606.295

62,04

1.2.1Đất rừng sản xuất

248.102

25,39

363.377

37,18

1.2.1.1Đất có rừng tự nhiên sản xuất

215.844

22,09

323.581

33,11

1.2.1.2Đất có rừng trồng sản xuất

27.253

2,79

33.680

3,45

1.2.1.3Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

879

0,09

879

0,09

1.2.1.4Đất trồng rừng sản xuất

4.126

0,42

5.238

0,54

1.2.2Đất rừng phòng hộ

262.791

26,89

160.652

16,44

1.2.2.1Đất có rừng tự nhiên phòng hộ

245.927

25,17

135.087

13,82

1.2.2.2Đất có rừng trồng phòng hộ

15.989

1,64

24.524

2,51

1.2.2.3Đất khoanh nuôi phục hồi rừng

307

0,03

307

0,03

1.2.2.4Đất trồng rừng phòng hộ

568

0,06

734

0,08

1.2.3Đất rừng đặc dụng

111.402

11,40

82.267

8,42

1.2.3.1Đất có rừng tự nhiên đặc dụng

104.042

10,65

80.816

8,27

1.2.3.2Đất có rừng trồng đặc dụng

7.300

0,75

1.390

0,14

1.2.3.4Đất trồng rừng đặc dụng

61

0,01

61

0,01

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.705

0,17

2.115

0,22

1.4Đất nông nghiệp khác

58

0,01

1.037

0,11

2Đất phi nông nghiệp

40.849

4,18

62.589

6,40

2.1Đất ở

6.832

0,70

8.152

0,83

2.1.1Đất ở tại nông thôn

4.778

0,49

5.555

0,57

2.1.2Đất ở tại đô thị

2.054

0,21

2.597

0,27

2.2Đất chuyên dùng

15.381

1,57

27.981

2,86

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

355

0,04

577

0,06

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

2.733

0,28

3.537

0,36

2.2.2.1Đất quốc phòng

2442

2966

2.2.2.2Đất an ninh

291

571

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.042

0,11

4.105

0,42

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

234

0,02

1.120

0,11

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

483

0,05

1.014

0,10

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

42

0,00

800

0,08

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

284

0,03

1.171

0,12

2.2.4Đất có mục đích công cộng

11.251

1,15

19.761

2,02

2.2.4.1Đất giao thông

8.811

0,90

13.668

1,40

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

705

0,07

1.703

0,17

2.2.4.3Đất dẫn chuyền năng lượng, truyền thông

91

0,01

523

0,05

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

113

0,01

814

0,08

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

73

0,01

141

0,01

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

644

0,07

1.020

0,10

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

224

0,02

495

0,05

2.2.4.8Đất chợ

33

0,00

144

0,01

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

488

0,05

1.039

0,11

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

68

0,01

213

0,02

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

286

0,03

346

0,04

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.244

0,13

1.238

0,13

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

17.074

1,75

24.480

2,51

2.6Đất phi nông nghiệp khác

32

0,00

392

0,04

3Đất chưa sử dụng

34.808

3,56

22.471

2,30

3.1Đất bằng chưa sử dụng

6.682

0,68

0,00

3.2Đất đồi núi chưa sử dụng

28.005

2,87

22.350

2,29

3.3Núi đá không có rừng cây

121

0,01

121

0,01

 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn 2006 – 2010

(ha)

1Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

21.838

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

16.002

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

5.142

Trong đó: chuyên trồng lúa nư­ớc

1.335

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

10.860

1.2Đất lâm nghiệp

5.836

1.2.1Đất rừng sản xuất

3.485

1.2.2Đất rừng phòng hộ

2.261

1.2.3Đất rừng đặc dụng

90

2Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

19.782

2.1Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

235

2.2Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

137

2.3Đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang trồng rừng

2.370

2.4Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

5.840

2.5Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

709

2.6Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

10.491

3Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

159

Trong đó: đất nghĩa trang, nghĩa địa

159

 

3. Diện tích đất phải thu hồi

 

Thứ tự

 Loại đất

Giai đoạn 2006 – 2010

(ha)

1Đất nông nghiệp

40.126

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

17.251

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

5.316

Trong đó: chuyên trồng lúa nước

1.314

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

11.934

1.2Đất lâm nghiệp

22.876

1.2.1Đất rừng sản xuất

9.324

1.2.2Đất rừng phòng hộ

12.752

1.2.3Đất rừng đặc dụng

799

2Đất phi nông nghiệp

471

2.1Đất ở

296

2.1.1Đất ở tại nông thôn

251

2.1.2Đất ở tại đô thị

45

2.2Đất nghĩa trang, nghĩa địa

175

 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ đến năm 2010

(ha)

1Đất nông nghiệp

12.337

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

7.832

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

7.047

Trong đó: Đất trồng lúa

50

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

785

1.2Đất lâm nghiệp

4.506

1.2.1Đất rừng sản xuất

2.852

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.464

1.2.3Đất rừng đặc dụng

190

(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác lập ngày 28 tháng 7 năm 2006).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 – 2010) của tỉnh với các chỉ tiêu chủ yếu như  sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng Năm 2005

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

 2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

Tổng diện tích đất tự nhiên

977.220

977.220

977.220

977.220

977.220

977.220

1Đất nông nghiệp

901.562

897.722

894.361

892.400

891.746

892.159

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

277.504

274.326

272.154

271.580

275.263

282.713

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

76.434

76.200

76.016

75.456

79.140

86.703

1.1.1.1Đất trồng lúa

23.808

23.673

23.426

22.744

21.972

21.000

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

11.969

12.043

12.278

12.765

13.592

15.000

1.1.1.2Đất trồng cây hàng năm còn lại

52.627

52.527

52.590

52.712

57.168

65.703

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

201.070

198.126

196.138

196.124

196.123

196.010

1.1.2.1Đất trồng cây công nghiệp lâu năm

195.115

192.198

187.843

184.799

183.193

178.860

1.1.2.2Đất trồng cây ăn quả

3.773

4.422

6.745

9.725

11.230

15.000

1.1.2.3Đất trồng cây lâu năm khác

2.181

1.506

1.550

1.600

1.700

2.150

1.2Đất lâm nghiệp

622.295

621.343

619.905

618.235

613.628

606.295

1.2.1Đất rừng sản xuất

248.102

248.071

249.421

278.781

300.001

363.377

1.2.1.1Đất có rừng tự nhiên sản xuất

215.844

215.636

215.386

242.925

261.125

323.581

1.2.1.2Đất có rừng trồng sản xuất

27.253

27.405

28.825

30.425

33.085

33.680

1.2.1.3Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

879

879

879

879

879

879

1.2.1.4Đất trồng rừng sản xuất

4.126

4.151

4.331

4.551

4.911

5.238

1.2.2Đất rừng phòng hộ

262.791

261.926

259.263

228.433

231.161

160.652

1.2.2.1Đất có rừng tự nhiên phòng hộ

245.927

245.465

241.787

209.547

203.677

135.087

1.2.2.2Đất có rừng trồng phòng hộ

15.989

15.584

16.579

17.995

26.503

24.524

1.2.2.3Đất khoanh nuôi phục håi rừng phòng hộ

307

307

307

307

307

307

1.2.2.4Đất trồng rừng phòng hộ

568

569

589

584

674

734

1.2.3Đất rừng đặc dụng

111.402

111.346

111.221

111.021

82.466

82.267

1.2.3.1Đất có rừng tự nhiên đặc dụng

104.042

103.985

103.865

103.665

81.015

80.816

1.2.3.2Đất có rừng trồng đặc dụng

7.300

7.300

7.295

7.295

1.390

1.390

1.2.3.4Đất trồng rừng đặc dụng

61

61

61

61

61

61

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.705

1.923

1.977

2.026

2.075

2.115

1.4Đất nông nghiệp khác

58

129

325

560

780

1.037

2Đất phi nông nghiệp

40.849

46.602

51.267

55.418

58.963

62.589

2.1Đất ở

6.832

6.948

7.189

7.338

7.655

8.152

2.1.1Đất ở tại nông thôn

4.778

4.838

4.965

5.019

5.232

5.555

2.1.2Đất ở tại đô thị

2.054

2.110

2.224

2.319

2.423

2.597

2.2Đất chuyên dùng

15.381

17.620

20.845

23.328

26.265

27.981

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

355

360

391

494

555

577

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

2.733

3.039

3.192

3.337

3.537

3.537

2.2.2.1Đất quốc phòng

2442

2468

2621

2766

2966

2966

2.2.2.2Đất an ninh

291

571

571

571

571

571

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.042

1.364

2.012

2.596

3.288

4.105

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

234

318

494

692

904

1.120

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

483

513

811

917

994

1.014

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

42

74

171

327

512

800

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

284

458

536

660

878

1.171

2.2.4Đất có mục đích công cộng

11.251

12.857

15.250

16.902

18.885

19.761

2.2.4.1Đất giao thông

8.811

9.400

10.690

11.689

13.195

13.668

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

705

984

1.249

1.454

1.593

1.703

2.2.4.3Đất dẫn chuyền năng lượng, truyền thông

91

138

458

498

523

523

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

113

246

429

560

683

814

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

73

81

117

121

141

141

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

644

650

799

906

943

1.020

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

224

228

339

382

435

495

2.2.4.8Đất chợ

33

58

75

115

133

144

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

488

927

927

984

1.034

1.039

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

68

144

165

192

205

213

2.3Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

286

298

310

322

334

346

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.244

1.213

1.215

1.221

1.230

1.238

2.5Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

17.074

20.421

21.532

22.962

23.163

24.480

2.6Đất phi nông nghiệp khác

32

102

177

247

317

392

3Đất chưa sử dụng

34.808

32.896

31.591

29.401

26.511

22.471

3.1Đất bằng chưa sử dụng

6.682

6.475

5.700

4.260

2.440

3.2Đất đồi núi chưa sử dụng

28.005

26.300

25.770

25.020

23.950

22.350

3.3Núi đá không có rừng cây

121

121

121

121

121

121

 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ  tự

Chỉ  tiêu

Diện tích chuyển mục đích trong kỳ

Chia ra các năm

Năm

2006 

Năm 2007 

Năm

2008 

Năm

2009 

Năm

2010 

1Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

21.838

5.769

4.665

4.151

3.564

3.688

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

16.002

3.133

3.155

2.901

3.197

3.615

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

5.142

245

1.490

1.103

734

1.569

Trong đó: chuyên trồng lúa nước

1.335

39

235

105

147

809

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

10.860

2.888

1.666

1.798

2.463

2.046

1.2Đất lâm nghiệp

5.836

2.636

1.510

1.250

367

73

1.2.1Đất rừng sản xuất

3.485

1.615

1.030

659

132

49

1.2.2Đất rừng phòng hộ

2.261

1.021

390

591

235

24

1.2.3Đất rừng đặc dụng

90

90

2Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

19.782

94

471

1.982

6.535

10.700

2.1Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

235

22

213

2.2Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

137

51

12

12

32

30

2.3Đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang trồng rừng

2.370

400

640

1.330

2.4Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

5.840

240

1.012

2.703

1.885

2.5Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

709

450

259

2.6Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất NN không phải rừng

10.491

21

219

559

2.497

7.196

3Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

159

49

56

15

31

9

Trong đó: đất nghĩa trang, nghĩa địa

159

49

56

15

31

9

 

 

3. Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích đất thu hồi trong kỳ kế hoạch

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1Đất nông nghiệp

40.126

5.697

4.982

6.008

9.584

13.856

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

17.251

3.040

3.013

3.188

3.567

4.443

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

5.316

232

1.445

1.201

839

1.598

Trong đó: chuyên trồng lúa nước

1.314

39

233

103

140

799

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

11.934

2.808

1.568

1.986

2.728

2.845

1.2Đất lâm nghiệp

22.876

2.657

1.969

2.820

6.017

9.413

1.2.1Đất rừng sản xuất

9.324

1.615

1.270

1.671

2.835

1.934

1.2.2Đất rừng phòng hộ

12.752

1.042

609

1.150

2.732

7.220

1.2.3Đất rừng đặc dụng

799

90

450

259

2Đất phi nông nghiệp

471

105

95

45

84

142

2.1Đất ở

296

41

39

30

53

133

2.1.1Đất ở tại nông thôn

251

32

30

25

46

118

2.1.2Đất ở tại đô thị

45

9

9

5

7

15

2.2Đất nghĩa trang, nghĩa địa

175

64

56

15

31

9

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng 

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

  Năm

2010

1Đất nông nghiệp

12.337

1.912

1.305

2.190

2.890

4.040

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

7.832

207

775

1.440

2.120

3.290

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

7.047

207

560

1.140

1.960

3.180

Trong đó: Đất trồng lúa

50

50

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

785

215

300

160

110

1.2Đất lâm nghiệp

4.506

1.706

530

750

770

750

1.2.1Đất rừng sản xuất

2.852

1.062

420

480

430

460

1.2.2Đất rừng phòng hộ

1.464

644

110

220

260

230

1.2.3Đất rừng đặc dụng

190

50

80

60

 Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng thẩm quyền và phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã  được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm  sử dụng  đất  đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch sử dụng đất đai.

4. Có các giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất.

5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông vận tải,
Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo,
Văn hóa – Thông tin, Thủy sản;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án Nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban Thể dục thể thao;
– Tổng cục Du lịch;

– UBND tỉnh Lâm Đồng;
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng;
– VPCP, BTCN, các PCN,
Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Vụ IV, Công báo;
– Lưu: VT, NN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ Tướng

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá

Bài viết liên quan