Nghị quyết 24/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) tỉnh Bến Tre

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 24/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 – 2015) TỈNH BẾN TRE

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Tờ trình số 4098/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 78/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bến Tre với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Quốc gia phân bổ (ha)

Tỉnh xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

236.062

100

 

 

236.062

100

1

Đất nông nghiệp

179.586

76,08

173.653

173.653

73,56

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

38.123

21,23

33.000

33.000

19,00

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

26.846

31.000

31.000

1.2

Đất trồng cây lâu năm

95.226

53,03

81.575

81.575

46,98

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.962

1,09

3.803

3.803

2,19

1.4

Đất rừng đặc dụng

2.185

1,22

2.584

2.584

1,49

1.5

Đất rừng sản xuất

1

1.446

1.446

0,83

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

30.292

16,87

45.000

45.000

25,91

1.7

Đất làm muối

1.757

0,98

1.350

1.350

0,78

2

Đất phi nông nghiệp

56.068

23,75

62.167

242

62.409

26,44

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

208

0,37

371

371

0,59

2.2

Đất quốc phòng

849

1,51

1.147

1.147

1,84

2.3

Đất an ninh

298

0,53

323

323

0,52

2.4

Đất khu công nghiệp

241

0,43

1.497

380

1.877

3,01

Đất xây dựng khu công nghiệp

221

 

1.497

 

1.497

 

Đất xây dựng cụm công nghiệp

20

 

 

380

380

 

2.5

Đất di tích, danh thắng

5

0,01

23

27

50

0,08

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

16

0,03

85

85

0,14

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

308

0,55

308

308

0,49

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

764

1,36

809

809

1,30

2.9

Đất phát triển hạ tầng

8.471

15,11

10.964

295

11.259

18,04

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

33

 

106

 

106

 

Đất cơ sở y tế

51

 

89

 

89

 

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

363

 

727

 

727

 

Đất cơ sở thể dục – thể thao

87

 

370

 

370

 

2.10

Đất ở tại đô thị

491

0,88

1.050

1.050

1,68

3

Đất chưa sử dụng

408

0,17

242

0

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

242

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

166

242

408

4

Đất đô thị

7.003

2,97

18.571

18.571

7,87

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

2.584

1,09

2.733

2.733

1,16

6

Đất khu du lịch

4.147

4.147

1,76

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ 2011 – 2020

Giai đoạn 2011 – 2015

Giai đoạn 2016 – 2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

7.192

4.166

3.026

Trong đó

1.1

Đất trồng lúa

1.248

769

479

1.2

Đất trồng cây lâu năm

4.301

2.272

2.029

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

708

482

226

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

692

692

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

397

397

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2011 – 2020

Giai đoạn 2011 – 2015

Giai đoạn 2016 – 2020

Đất nông nghiệp

408

57

351

Trong đó

1

Đất trồng cây lâu năm

22

22

2

Đất rừng phòng hộ

7

7

3

Đất nuôi trồng thủy sản

346

17

329

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xác lập ngày 07 tháng 9 năm 2012).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Bến Tre với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Diện tích hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

236.062

236.062

236.062

236.062

236.062

236.062

1

Đất nông nghiệp

179.586

179.498

178.802

177.558

176.541

175.787

 

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

38.123

38.824

38.121

36.960

35.874

35.307

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

26.846

27.433

27.750

28.272

28.579

29.016

1.2

Đất trồng cây lâu năm

95.226

95.539

93.895

91.182

88.911

87.318

1.3

Đất rừng phòng hộ

1.962

4.278

4.278

3.178

3.178

3.178

1.4

Đất rừng đặc dụng

2.185

60

60

2.429

2.429

2.429

1.5

Đất rừng sản xuất

1

5

458

687

900

1.002

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

30.292

29.038

31.056

34.385

37.350

39.127

1.7

Đất làm muối

1.757

1.755

1.674

1.541

1.432

1.350

2

Đất phi nông nghiệp

56.068

56.156

56.909

58.153

59.170

59.924

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

208

219

236

259

286

305

2.2

Đất quốc phòng

849

826

881

980

1.049

1.099

2.3

Đất an ninh

298

298

296

292

289

286

2.4

Đất khu công nghiệp

241

241

388

624

827

975

Đất xây dựng khu công nghiệp

221

221

343

540

705

828

Đất xây dựng cụm công nghiệp

20

20

45

84

122

147

2.5

Đất di tích, danh thắng

5

6

8

11

15

17

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

16

16

24

38

50

59

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

308

304

305

308

308

308

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

764

766

768

770

774

777

2.9

Đất phát triển hạ tầng

8.471

8.608

8.893

9.287

9.718

10.033

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

33

32

38

48

56

62

Đất cơ sở y tế

51

51

54

59

63

66

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

363

360

403

475

534

577

Đất cơ sở thể dục – thể thao

87

89

111

145

176

198

2.10

Đất ở tại đô thị

491

494

567

683

785

859

3

Đất chưa sử dụng

408

408

351

351

351

351

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

408

351

351

351

351

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

57

4

Đất đô thị

7.003

7.621

8.694

10.076

11.702

12.887

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

2.584

2.584

2.584

2.733

2.733

2.733

6

Đất khu du lịch

399

1.091

1.983

3.032

3.797

(Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011)

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

4.166

158

759

1.259

1.151

839

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

769

140

253

221

155

1.2

Đất trồng cây lâu năm

2.272

91

414

681

628

458

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

482

39

88

125

133

97

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

692

73

126

163

191

139

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

397

42

72

93

110

80

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Đất nông nghiệp

57

57

Trong đó

1

Đất rừng phòng hộ

7

7

2

Đất nuôi trồng thủy sản

17

17

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại địa phương;

3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cấp người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng (tái định cư tại chỗ) theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

5. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích;

6. Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND tỉnh Bến Tre;
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
– Lưu: VT, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đánh giá

Bài viết liên quan