Nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) tỉnh Sóc Trăng

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 25/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 – 2015) TỈNH SÓC TRĂNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 79/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Quốc gia phân bổ (ha)

Tỉnh xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

331.164

100,00

 

 

331.164

100,00

1

Đất nông nghiệp

276.690

83,55

262.064

262.064

79,13

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

146.586

52,98

138.000

2

138.002

52,66

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

142.856

 

138.000

2

138.002

1.2

Đất trồng cây lâu năm

42.911

15,51

35.625

35.625

13,59

1.3

Đất rừng phòng hộ

5.433

1,96

6.368

6.368

2,43

1.4

Đất rừng đặc dụng

265

0,10

1.5

Đất rừng sản xuất

4.961

1,79

5.171

2

5.173

1,97

1.6

Đất làm muối

597

0,22

590

6

596

0,23

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

54.492

19,69

64.000

64.000

24,42

2

Đất phi nông nghiệp

53.522

16,16

69.100

69.100

20,87

Trong đó:

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

230

0,43

439

439

0,64

2.2

Đất quốc phòng

443

0,83

1.173

1.173

1,70

2.3

Đất an ninh

168

0,31

244

9

253

0,37

2.4

Đất khu công nghiệp

443

0,83

1.154

812

1.966

2,85

Đất xây dựng khu công nghiệp

291

 

1.154

 

1.154

 

Đất xây dựng cụm công nghiệp

152

 

 

812

812

 

2.5

Đất di tích danh thắng

10

0,02

14

14

0,02

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

59

0,11

199

2

201

0,29

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

396

0,74

396

396

0,57

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

611

1,14

659

659

0,95

2.9

Đất phát triển hạ tầng

21.564

40,29

28.458

28.458

41,18

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

105

 

352

 

352

 

Đất cơ sở y tế

76

 

163

2

165

 

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

333

 

827

2

829

 

Đất cơ sở thể dục – thể thao

52

 

382

 

382

 

2.10

Đất ở tại đô thị

1.159

2.390

2.390

3,46

3

Đất chưa sử dụng

952

0,29

0

0,00

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

952

952

4

Đất đô thị

27.610

8,34

47.767

47.767

14,42

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

5.000

5.000

1,51

6

Đất khu du lịch

1.243

1.243

0,38

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ 2011 – 2020

Giai đoạn 2011 – 2015

Giai đoạn 2016 – 2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

15.551

9.832

5.719

Trong đó

1.1

Đất trồng lúa

5.019

2.465

2.554

1.2

Đất trồng cây lâu năm

6.904

4.513

2.391

1.3

Đất rừng phòng hộ

48

48

1.4

Đất rừng sản xuất

7

2

5

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

1.264

1.076

188

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

178

143

35

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

746

551

195

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

31

30

1

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2011 – 2020

Giai đoạn 2011 – 2015

Giai đoạn 2016 – 2020

1

Đất nông nghiệp

925

652

273

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

13

13

1.2

Đất rừng phòng hộ

648

475

173

1.3

Đất rừng sản xuất

250

177

73

2

Đất phi nông nghiệp

27

17

10

Trong đó:

Đất phát triển hạ tầng

14

4

10

3

Đất khu du lịch

13

13

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xác lập ngày 31 tháng 8 năm 2012).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Sóc Trăng với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Diện tích hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

331.164

331.164

331.164

331.164

331.164

331.164

1

Đất nông nghiệp

276.690

275.686

273.294

271.436

269.439

267.510

 

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

146.586

146.033

144.618

143.868

143.200

141.866

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

142.856

142.842

141.949

141.405

140.889

140.319

1.2

Đất trồng cây lâu năm

42.911

42.510

41.035

39.923

38.896

38.004

1.3

Đất rừng phòng hộ

5.433

5.433

5.533

5.618

5.783

6.052

1.4

Đất rừng đặc dụng

265

265

265

265

185

103

1.5

Đất rừng sản xuất

4.961

4.960

5.004

5.018

5.062

5.106

1.6

Đất làm muối

597

597

597

597

596

596

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

54.492

55.119

56.676

58.007

58.743

60.203

2

Đất phi nông nghiệp

53.522

54.526

57.069

59.067

61.207

63.371

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

230

282

308

326

340

371

2.2

Đất quốc phòng

443

443

526

680

899

1.053

2.3

Đất an ninh

168

183

196

206

211

218

2.4

Đất khu công nghiệp

443

505

825

1.107

1.412

1.637

Đất xây dụng khu công nghiệp

291

291

411

649

954

1.154

Đất xây dụng cụm công nghiệp

152

214

414

458

458

483

2.5

Đất di tích danh thắng

10

10

13

14

14

14

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

59

60

82

115

127

146

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

396

396

396

396

396

396

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

611

613

625

635

654

661

2.9

Đất phát triển hạ tầng

21.564

21.898

23.086

24.007

24.958

25.883

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

105

109

144

159

187

204

Đất cơ sở y tế

76

80

94

101

105

111

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

333

348

432

512

567

624

Đất cơ sở thể dục – thể thao

52

52

81

117

153

181

2.10

Đất ở tại đô thị

1.159

1.499

1.662

1.745

1.844

1.970

3

Đất chưa sử dụng

952

952

801

661

518

283

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

952

801

661

518

283

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

0

151

140

143

235

4

Đất đô thị

27.610

33.082

33.082

36.625

36.625

40.317

5

Đất khu du lịch

519

799

822

847

1.147

Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển MDSD trong kỳ

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

9.832

1.004

2.531

1.997

2.137

2.163

Trong đó

1.1

Đất trồng lúa

2.465

378

671

479

407

530

1.2

Đất trồng cây lâu năm

4.513

366

1.432

931

884

900

1.3

Đất rừng phòng hộ

48

10

15

10

10

3

1.4

Đất rừng sản xuất

2

1

1

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

1.076

72

61

255

512

176

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

143

19

47

8

8

61

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

551

31

283

102

91

44

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

30

30

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

652

139

139

140

234

Trong đó:

1.1

Đất rừng phòng hộ

475

95

95

95

190

1.2

Đất rừng sản xuất

177

44

44

45

44

2

Đất phi nông nghiệp

17

12

1

3

1

Trong đó:

Đất phát triển hạ tầng

4

1

2

1

3

Đất khu du lịch

13

13

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại địa phương;

3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng (tái định cư tại chỗ) theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

5. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích;

6. Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND tỉnh Sóc Trăng;
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
– Lưu: VT, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đánh giá

Bài viết liên quan