Nghị quyết 38/NQ-CP 2015 Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Tan-da-ni-a

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA THỐNG NHẤT TAN-DA-NI-A

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2501/TTr-BGTVT ngày 03 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa thống nhất Tan-da-ni-a đã ký ngày 27 tháng 10 năm 2014 tại Hà Nội.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên./.

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: GTVT, NG, TP;
– VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, HC, KTN;
– Lưu: VT, QHQT(2).VB.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá

Bài viết liên quan