Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

CHÍNH PHỦ
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: 39/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỬA TÙNG THUỘC HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

1. Điều chỉnh 228,70 ha diện tích tự nhiên và 828 nhân khẩu của xã Vĩnh Thạch về xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh để quản lý.

Xã Vĩnh Quang có 469,4 ha diện tích tự nhiên và 6.256 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Quang: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh; Nam giáp xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh và Xã Trung Giang, huyện Gio Linh; Bắc giáp xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh.

2. Thành lập thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh

Thành lập thị trấn Cửa Tùng trên cơ sở nguyên trạng 469,4 ha diện tích tự nhiên và 6.256 nhân khẩu của xã Vĩnh Quang sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính.

Thị trấn Cửa Tùng có 469,4 ha diện tích tự nhiên và 6.256 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cửa Tùng: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh; Nam giáp xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh và xã Trung Giang, huyện Gio Linh; Bắc giáp xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa Tùng:

– Xã Vĩnh Thạch còn lại 1.068,51 ha diện tích tự nhiên và 3.445 nhân khẩu.

– Huyện Vĩnh Linh có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Hồ Xá, thị trấn Bến Quan, thị trấn Cửa Tùng và các xã: Vĩnh Long, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lâm, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiền, Vĩnh Tú, Vĩnh Kim, Vĩnh Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Vĩnh Tân, Vĩnh Giang, Vĩnh Thành, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
– HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
– Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
– Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
– Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đánh giá

Bài viết liên quan