Nghị quyết 42/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Hà Tây

CHÍNH PHỦ
***

Số:  42/2007/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) TỈNH HÀ TÂY

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (tờ trình số 3870 TTr/UBND-NN ngày 23 tháng 8 năm 2006 ), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 78/TTr-BTNMT ngày  25  tháng 12 năm 2006),

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hà Tây với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất 

Thứ tự

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2005

Điều chỉnh đến năm 2010

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

Tổng diện tích tự nhiên

219.630

100,00

219.630

100,00

1

Đất nông nghiệp

136.152

61,99

119.908

54,60

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

113.407

51,64

93.385

42,52

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

101.424

46,18

79.516

36,20

Trong đó: đất trồng lúa

89.300

40,66

68.872

31,36

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

11.983

5,46

13.869

6,31

1.2Đất lâm nghiệp

16.333

7,44

15.489

7,05

1.2.1Đất rừng sản xuất

6.617

3,01

5.680

2,59

1.2.2Đất rừng phòng hộ

320

0,15

464

0,21

1.2.3Đất rừng đặc dụng

9.396

4,28

9.345

4,26

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

6.071

2,76

9.370

4,27

1.4Đất nông nghiệp khác

342

0,16

1.665

0,76

2Đất phi nông nghiệp

76.310

34,74

93.938

42,77

2.1Đất ở

17.090

7,78

21.418

9,75

2.1.1Đất ở tại nông thôn

15.625

7,11

17.694

8,06

2.1.2Đất ở tại đô thị

1.466

0,67

3.724

1,70

2.2Đất chuyên dùng

38.765

17,65

52.245

23,79

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

731

0,33

838

0,38

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

6.440

2,93

6.558

2,99

2.2.2.1Đất quốc phòng

6.264

2,85

6.323

2,88

2.2.2.2Đất an ninh

176

0,08

235

0,11

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

4.561

2,08

13.573

6,18

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

2.353

1,07

7.275

3,31

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

1.224

0,56

4.548

2,07

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

33

0,02

601

0,27

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

952

0,43

1.149

0,52

2.2.4Đất có mục đích công cộng

27.033

12,31

31.276

14,24

2.2.4.1Đất giao thông

12.194

5,55

14.266

6,50

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

11.625

5,29

11.536

5,25

2.2.4.3Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

182

0,08

236

0,11

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

342

0,16

444

0,20

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

166

0,08

219

0,10

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

1.726

0,79

2.786

1,27

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

307

0,14

757

0,34

2.2.4.8Đất chợ

93

0,04

196

0,09

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

302

0,14

531

0,24

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

96

0,04

303

0,14

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

581

0,26

588

0,27

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.928

0,88

2.196

1,00

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

17.734

8,07

17.192

7,83

2.6Đất phi nông nghiệp khác

211

0,10

298

0,14

3Đất chưa sử dụng

7.168

3,26

5.784

2,63

3.1Đất bằng chưa sử dụng

3.239

1,47

2.311

1,05

3.2Đất đồi núi chưa sử dụng

1.243

0,57

909

0,41

3.3Núi đá không có rừng cây

2.686

1,22

2.564

1,17

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn

2006-2010

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

17.440

 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp

15.917

 1.1.1 Đất trồng cây hàng năm

15.158

 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

12.963

 1.1.2 Đất trồng cây lâu năm

759

 1.2 Đất lâm nghiệp

965

 1.2.1 Đất rừng sản xuất

906

 1.2.2 Đất rừng phòng hộ

8

 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản

527

 1.4 Đất nông nghiệp khác

31

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

4.736

 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm

1.375

 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

3.149

 2.3 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

164

 2.4 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

48

3 Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

330

 3.1Đất trụ sở cơ quan

3

 3.2Đất quốc phòng, an ninh

66

 3.2 .1Đất quốc phòng

62

 3.2 .2Đất an ninh

4

 3.3Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

131

 3.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

3

 3.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

51

3.6Đất sản xuất, kinh doanh không thu tiền sử dụng đất

76

4 Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

325

 4.1 Đất chuyên dùng

187

 4.2 Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

 4.3 Đất sông và mặt nước chuyên dùng

65

 4.4 Đất phi nông nghiệp khác

2

 4.5 Đất khu tập thể cơ quan chuyển sang đất ở

68

3.  Diện tích đất thu hồi

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn

2006-2010

1Đất nông nghiệp

17.406

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

16.010

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

15.369

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

13.908

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

640

1.2Đất lâm nghiệp

961

1.2.1Đất rừng sản xuất

903

1.2.2Đất rừng phòng hộ

8

1.2.3Đất rừng đặc dụng

51

1.3Đất nuôi  trồng thuỷ sản

427

1.4Đất nông nghiệp khác

7

2Đất phi nông nghiệp

871

2.1Đất ở

147

2.1.1Đất ở tại nông thôn

131

2.1.2Đất ở tại đô thị

17

2.2Đất chuyên dùng

429

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

27

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

35

2.2.2.1Đất quốc phòng

31

2.2.2.2Đất an ninh

4

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

144

2.2.4Đất có mục đích công cộng

223

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

11

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

211

2.6Đất phi nông nghiệp khác

4

2.7Đất khu tập thể cơ quan chuyển thành đất ở

68

 

Tổng cộng

18.277

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Giai đoạn

2006-2010

1Đất nông nghiệp

701

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

286

1.2Đất lâm nghiệp

315

1.2Đất nuôi trồng thuỷ sản

95

1.3Đất nông nghiệp khác

5

2Nhóm đất phi nông nghiệp

683

2.1Đất ở

28

2.1.1Đất ở nông thôn

26

2.1.2Đất ở đô thị

1

2.2Đất chuyên dùng

653

2.2.1Đất cơ quan, sự nghiệp

1

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

20

2.2.2.1Đất quốc phòng

12

2.2.2.2Đất an ninh

8

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh

598

2.2.4Đất công cộng

34

2.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

TỔNG CỘNG

1.384

(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Hà Tây được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây xác lập ngày 30 tháng 8 năm 2006).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Hà Tây với các chỉ tiêu sau:

1. Chỉ tiêu diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

Thứ tứ

Loại đất

Hiện trạng năm 2005

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

 Tổng diện tích tự nhiên

219.630

219.630

219.630

219.630

219.630

219.630

1Đất nông nghiệp

136.152

129.490

125.338

122.623

120.977

119.908

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

113.407

105.637

100.479

96.971

94.834

93.385

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

101.424

92.873

87.349

83.464

81.093

79.516

1.1.1.1Đất trồng lúa

89.300

81.197

76.082

72.479

70.299

68.872

1.1.1.2Đất trồng cây hàng năm còn lại

12.124

11.676

11.267

10.985

10.794

10.644

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

11.983

12.764

13.130

13.506

13.741

13.869

1.2Đất lâm nghiệp

16.333

15.801

15.691

15.566

15.512

15.489

1.2.1Đất rừng sản xuất

6.617

6.079

5.926

5.771

5.703

5.680

1.2.2Đất rừng phòng hộ

320

377

420

449

464

464

1.2.3Đất rừng đặc dụng

9.396

9.345

9.345

9.345

9.345

9.345

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

6.071

7.417

8.186

8.719

9.101

9.370

1.4Đất nông nghiệp khác

342

635

982

1.369

1.531

1.665

2Đất phi nông nghiệp

76.310

83.362

87.933

90.937

92.770

93.938

2.1Đất ở

17.090

18.792

19.854

20.569

21.064

21.418

2.1.1Đất ở tại nông thôn

15.625

16.321

16.832

17.266

17.548

17.694

2.1.2Đất ở tại đô thị

1.466

2.470

3.023

3.302

3.516

3.724

2.2Đất chuyên dùng

38.765

44.118

47.734

50.084

51.447

52.245

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

731

772

801

832

840

838

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

6.440

6.495

6.543

6.547

6.552

6.558

2.2.2.1Đất quốc phòng

6.264

6.265

6.311

6.315

6.317

6.323

2.2.2.2Đất an ninh

176

230

232

232

235

235

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

4.561

8.093

10.501

11.964

12.980

13.573

2.2.3.1Đất khu công nghiệp

2.353

4.047

5.541

6.337

6.962

7.275

2.2.3.2Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

1.224

2.833

3.468

4.012

4.317

4.548

2.2.3.3Đất cho hoạt động khoáng sản

33

235

427

509

563

601

2.2.3.4Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

952

978

1.063

1.105

1.137

1.149

2.2.4Đất có mục đích công cộng

27.033

28.757

29.889

30.740

31.076

31.276

2.2.4.1Đất giao thông

12.194

13.033

13.518

13.878

14.114

14.266

2.2.4.2Đất thuỷ lợi

11.625

11.568

11.555

11.544

11.537

11.536

2.2.4.3Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

182

221

231

234

235

236

2.2.4.4Đất cơ sở văn hóa

342

395

416

427

431

444

2.2.4.5Đất cơ sở y tế

166

198

208

217

219

219

2.2.4.6Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

1.726

2.177

2.591

2.754

2.783

2.786

2.2.4.7Đất cơ sở thể dục – thể thao

307

515

629

705

742

757

2.2.4.8Đất chợ

93

142

162

175

186

196

2.2.4.9Đất có di tích, danh thắng

302

318

329

528

531

531

2.2.4.10Đất bãi thải, xử lý chất thải

96

190

251

279

298

303

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

581

585

587

588

588

588

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.928

2.058

2.110

2.152

2.176

2.196

2.5Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

17.734

17.534

17.366

17.251

17.198

17.192

2.6Đất phi nông nghiệp khác

211

276

282

294

299

298

3Đất chưa sử dụng

7.168

6.778

6.358

6.069

5.882

5.784

3.1Đất bằng chưa sử dụng

3.239

3.062

2.736

2.543

2.409

2.311

3.2Đất đồi núi chưa sử dụng

1.243

1.139

1.053

960

909

909

3.3Núi đá không có rừng cây

2.686

2.576

2.570

2.566

2.564

2.564

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

17.440

6.789

3.986

2.714

1.923

2.027

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

15.917

6.059

3.781

2.425

1.773

1.879

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

15.158

5.840

3.529

2.317

1.672

1.802

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

12.963

5.216

2.990

1.904

1.362

1.492

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

759

220

223

123

111

81

1.2Đất lâm nghiệp

965

486

136

204

70

69

1.2.1Đất rừng sản xuất

906

438

131

202

68

67

1.2.2Đất rừng phòng hộ

8

0

2

2

2

2

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

527

210

96

73

75

74

1.4Đất nông nghiệp khác

31

25

3

1

1

1

2Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

4.736

1.756

995

826

585

574

2.1Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

1.375

469

250

282

171

204

2.2Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

3.149

1.200

728

470

391

359

2.3Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

164

87

17

26

23

11

2.4Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

48

0

0

48

0

0

3Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

330

117

75

65

28

43

3.1Đất trụ sở cơ quan

3

1

1

0

0

0

3.2Đất quốc phòng, an ninh

66

24

18

8

5

10

3.2.1Đất quốc phòng

62

22

18

7

5

10

3.2.2Đất an ninh

4

2

0

1

0

0

3.3Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

131

41

26

21

17

26

3.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

3

2

0

0

0

0

3.5Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

51

21

7

9

6

7

3.6Đất sản xuất kinh doanh không thu tiền sử dụng đất

76

27

22

27

0

0

4Đất phi nông nghiệp không phải đất ở

chuyển sang đất ở

325

224

51

23

12

15

4.1Đất chuyên dùng

187

148

8

14

9

9

4.1.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

16

15

0

0

0

1

4.1.2Đất quốc phòng, an ninh

44

34

3

4

2

0

4.1,2.1Đất quốc phòng

40

32

3

3

2

0

4.1.2.2Đất an ninh

4

2

0

1

0

0

4.1.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

20

13

0

3

3

0

4.1.4Đất có mục đích công cộng

108

85

5

7

3

8

4.2Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

1

0

2

0

0

4.3Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

65

40

9

7

4

6

4.4Đất phi nông nghiệp khác

2

1

0

0

0

0

4.5Đất khu tập thể cơ quan chuyển sang đất ở

68

35

33

0

0

0

3.  Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

 

Thứ tự

 

 

 

Loại đất phải thu hồi

 

 

Diện tích cần thu hồi trong
kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1Đất nông nghiệp

17.406

6.812

4.007

2.709

1.829

2.048

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

16.010

6.158

3.771

2.438

1.702

1.941

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

15.369

5.973

3.584

2.334

1.611

1.867

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

13.908

5.251

3.023

1.932

1.303

2.399

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

640

197

185

101

91

67

1.2Đất lâm nghiệp

961

484

134

204

70

69

1.2.1Đất rừng sản xuất

903

434

132

202

68

67

1.2.2Đất rừng phòng hộ

8

               

2

2

2

2

1.2.3Đất rừng đặc dụng

51

51

0                 

0                

0                

0                 

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

427

162

102

68

57

38

1.4Đất nông nghiệp khác

7

6

1

0

0                 

0

2Đất phi nông nghiệp

871

433

194

127

48

69

2.1Đất ở

147

97

23

15

6

6

2.1.1Đất ở tại nông thôn

131

86

19

14

6

6

2.1.2Đất ở tại đô thị

17

11

4

1

1

0                 

2.2Đất chuyên dùng

429

221

55

72

31

50

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

27

23

2

1

0

1

2.2.2Đất quốc phòng, an ninh

35

26

2

4

3

0

2.2.2.1Đất  Quốc phòng

31

24

2

3

3

0

2.2.2.2Đất an ninh

4

2

0

1

0

0

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

144

56

36

37

7

9

2.2.4Đất có mục đích công cộng

223

117

15

30

21

40

2.3Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1

0

0

0

0

0

2.4Đất nghĩa trang, nghĩa địa

11

3

2

5

0

0

2.5Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

211

74

80

34

10

12

2.6Đất phi nông nghiệp khác

4

3

1

1

0

0

2.7Đất khu tập thể chuyển thành đất ở

68

35

33

0

0

0

 Cộng

18.277

7.245

4.201

2.836

1.877

2.117

4.  Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Diện tích

 đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

 trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1Đất nông nghiệp

701

179

141

166

118

97

1.1Đất sản xuất nông nghiệp

286

99

40

61

46

40

1.1.1Đất trồng cây hàng năm

167

60

23

36

24

24

 Trong đó: đất trồng lúa

49

17

3

25

0

3

1.1.2Đất trồng cây lâu năm

119

18

26

21

54

1

1.2Đất lâm nghiệp

315

52

72

86

57

48

1.2.1Đất rừng sản xuất

115

4

31

53

26

0

1.2.2Đất rừng phòng hộ

200

50

40

30

30

50

1.3Đất nuôi trồng thuỷ sản

95

26

29

19

14

7

1.4Đất nông nghiệp khác

5

1

0

0

0

2

2Đất phi nông nghiệp

683

176

232

131

67

77

2.1Đất ở

28

11

4

3

3

7

2.1.1Đất ở tại nông thôn

26

10

4

3

3

6

2.1.2Đất ở tại đô thị

1

1

0

0

0

0

2.2Đất chuyên dùng

653

163

228

127

64

71

2.2.1Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1

0

1

0

0

0

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

20

20

0

0

0

0

2.2.2.1Đất quốc phòng

12

12

0

0

0

0

2.2.2.2Đất an ninh

8

8

0

0

0

0

2.2.3Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

598

125

219

123

61

70

2.2.4Đất có mục đích công cộng

34

10

11

6

4

3

2.3Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

2

0

0

0

0

 

                     Cộng

1.384

355

370

298

186

175

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

3. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,     Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính,  Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Thuỷ sản;
– Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và  các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban Thể dục thể thao;
– Tổng cục Du lịch;
– UBND tỉnh Hà Tây;
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây;
– VPCP, BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Vụ ĐP, Công báo;
– Lưu: Văn thư, NN (3 bản).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá

Bài viết liên quan