Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 73/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 – 2020) TỈNH TRÀ VINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Tờ trình số 3319/TTr-UBND ngày 0tháng 9 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 84/TTr-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2017, Công văn số 962/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 3 năm 2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Trà Vinh với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm 2010

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp quốc gia phân b (ha)

Cấp tỉnh xác định, xác định b sung (ha)

Tổng số

Tổng diện tích (ha)*

Cơ cấu (%)

I

Loại đất

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

185.287

79,14

175.501

3

175.504

74,42

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

97.708

41,73

89.169

 

89.169

37,81

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

88.455

37,78

87.420

 

87.420

37,07

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

10.280

4,39

 

8.084

8.084

3,43

1.3

Đất trồng cây lâu năm

40.581

17,33

 

38.356

38.356

16,26

1.4

Đất rừng phòng hộ

2.312

0,99

4.543

 

4.543

1,93

1.5

Đất rừng sản xuất

4.372

1,87

5.285

 

5.285

2,24

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

29.632

12,66

27.123

 

27.123

15,50

1.7

Đất làm muối

196

0,08

190

 

190

0,08

2

Đất phi nông nghiệp

47.932

20,47

59.776

 

59.776

25,35

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

360

0,15

398

75

473

0,20

2.2

Đất an ninh

200

0,09

238

 

238

0,10

2.3

Đất khu công nghiệp

109

0,05

3.492

 

3.492

1,48

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

518

518

0,22

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

158

0,07

 

3.924

3.924

1,66

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

495

0,21

 

827

827

0,35

2.7

Đất phát triển hạ tầng

11.925

5,09

15.011

 

15.011

6,37

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

27

0,01

146

 

146

0,06

Đất cơ sở y tế

48

0,02

101

 

101

0,04

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

294

0,13

659

 

659

0,28

Đấcơ sở thể dục – thể thao

44

0,02

336

 

336

0,14

2.8

Đất có dtích, danh thắng

38

0,02

40

 

40

0,02

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

17

0,01

58

43

101

0,04

2.10

Đất ở tại nông thôn

3.869

1,65

 

4.700

4.700

1,99

2.11

Đất ở tại đô thị

575

0,25

994

 

994

0,42

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

118

0,05

 

606

606

0,26

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

12

0,01

 

20

20

0,01

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

382

0,16

 

542

542

0,23

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

487

0,21

 

588

588

0,25

3

Đất chưa sử dụng

897

0,38

546

 

546

0,23

4

Đất khu kinh tế*

 

 

39.020

 

39.020

16,55

5

Đất đô thị*

7.474

8,76

16.287

 

16.287

6,91

II

Các khu chức năng*

 

 

 

 

 

 

1

Khu sản xuất nông nghiệp

 

 

 

121.701

121.701

 

2

Khu lâm nghiệp

 

 

 

13.663

13.663

 

3

Khu phát triển công nghiệp

 

 

 

6.173

6.173

 

4

Khu đô thị

 

 

 

16.287

16.287

 

5

Khu thương mại – dịch vụ

 

 

 

5.299

5.299

 

6

Khu dân cư nông thôn

 

 

 

35.860

35.860

 

Ghi chú: (*) không tng hợp vào diện tích tự nhiên.

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ 2011- 2020

Kỳ đầu 2011- 2015(*)

Kỳ cuối 2016-2020

Tổng số

Chia ra các năm

Năm 2016(*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

13.826

1.272

12.554

25

2.201

2.271

5.340

2.717

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

2.278

362

1.916

9

452

376

656

423

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

1.412

305

1.107

7

301

212

340

247

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

2.368

189

2.179

3

260

390

911

615

1.3

Đất trồng cây lâu năm

5.263

465

4.798

10

1.040

1.024

1.635

1.089

1.4

Đất rừng phòng hộ

654

 

654

 

6

8

640

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

3.240

256

2.984

3

439

473

1.498

571

1.6

Đất làm muối

23

 

23

 

4

 

 

19

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

15.106

11.370

3.736

1

283

750

1.194

1.508

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

2.782

2.781

1

1

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

684

684

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

331

331

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

22

 

22

 

 

20

2

 

2.5

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

533

533

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất 

49

21

28

 

28

 

 

 

Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích.

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ 2011-2020

Kỳ đầu 2011-2015(*)

Kỳ cuối (2016 – 2020)

Tổng số

Chia ra các năm

Năm(*) 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

220

150

70

 

9

 

 

61

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

17

17

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

103

103

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất rừng phòng hộ

80

10

70

 

9

 

 

61

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

20

20

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

165

54

111

 

 

58

31

22

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

11

 

11

 

 

11

 

 

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

45

 

45

 

 

45

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng

84

36

48

 

 

2

24

22

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

8

 

8

 

 

 

 

8

Đất cơ sở thể dục thể thao

10

 

10

 

 

 

 

10

2.4

Đất ở tại nông thôn

7

7

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất ở tại đô thị

11

11

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

7

 

7

 

 

 

7

 

Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích.

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xác lập ngày 06 tháng 9 năm 2017).

4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020):

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2015

Các năm kế hoạch

Năm 2016(*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

186.243

186.221

184.073

181.968

176.830

175.504

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

91.285

91.275

90.758

90.365

89.681

89.169

 

Trong đó: Đt chuyên lúa nước

80.082

80.074

79.748

79.520

82.418

87.420

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

10.834

10.831

10.518

10.081

9.115

8.084

1.3

Đất trồng cây lâu năm

45.820

45.810

44.643

43.118

40.375

38.356

1.4

Đất rừng phòng hộ

7.674

7.674

7.719

8.291

8.044

4.543

1.5

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

5.285

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

30.293

30.292

29.815

29.238

27.739

27.123

1.7

Đất làm muối

241

241

237

237

237

190

1.8

Đất nông nghiệp khác

97

97

383

638

1.639

2.754

2

Đất phi nông nghiệp

48.856

48.878

51.035

53.197

58.367

59.776

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

332

332

352

399

451

473

2.2

Đất an ninh

227

244

256

257

262

238

2.3

Đất khu công nghiệp

108

105

1.241

1.607

3.391

3.492

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

125

268

518

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

163

163

352

1.200

3.199

3.924

2.6

Đấcơ sở sản xuấphi nông nghiệp

482

486

566

597

732

827

2.7

Đất phát triển hạ tầng

12.074

12.063

12.547

13.312

14.142

15.011

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

37

37

61

125

133

146

Đất cơ sở y tế

48

48

69

73

79

101

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

352

352

380

434

485

659

Đất cơ sở thể dục thể thao

67

67

96

134

167

336

2.8

Đất có di tích, danh thắng

25

25

29

29

29

40

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

60

57

60

66

89

101

2.10

Đất ở tại nông thôn

4.040

4.047

4.133

4.123

4.169

4.700

2.11

Đất ở tại đô thị

783

794

900

933

956

994

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

147

147

167

170

593

606

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

20

20

20

20

20

20

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

538

538

541

542

542

542

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

480

480

480

525

566

588

3

Đất chưa sử dụng

727

727

718

661

629

546

4

Đất khu kinh tế

39.020

39.020

39.020

39.020

39.020

39.020

5

Đất đô thị

10.263

13.287

13.787

14.487

15.287

16.287

Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện.

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm:

1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thng nht với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cn bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

4. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyn mục đích đất rừng; rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, ven biển, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các giải pháp đồng bộ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, ven đê nhằm giữ đất, khắc phục, ngăn ngừa tình trạng xói mòn, sạt lở; rà soát, chủ động di dời các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn.

Đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nh
à nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đ
ào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– UBND tỉnh Trà Vinh;

– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 Lưu: VT, NN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Đánh giá

Bài viết liên quan