Người quản lý doanh nghiệp là ai?

Sự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả làm việc của người quản lý doanh nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành công ty. Tuỳ vào từng loại hình doanh nghiệp mà sẽ có những người quản lý khác nhau phù hợp với từng loại hình và quy mô của doanh nghiệp đó. Để hiểu rõ hơn, Luật Hùng Phí mời Quý khách hàng tham khảo bài viết Người quản lý doanh nghiệp là ai?

Người quản lý doanh nghiệp là ai?

Người quản lý doanh nghiệp là ai?

1. Người quản lý doanh nghiệp là ai?

Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Như vậy, tương ứng với mỗi loại hình vị trí người quản lý doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chủ tịch công ty;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên: Chủ tịch Hội đồng đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên;
 • Công ty cổ phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị;
 • Công ty hợp danh: Thành viên hợp danh.

Ngoài ra, người quản lý doanh nghiệp có thể là các chức danh khác được quy định theo Điều lệ công ty như: Giám đốc, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng/ban chuyên môn.

XEM THÊM: Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Vai trò của người quản lý doanh nghiệp

Như đã phân tích ở phần 1, người quản lý doanh nghiệp là những người mang rõ chức danh trong từng công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và trong Điều lệ công ty.

Người quản lý doanh nghiệp có thể được sắp xếp theo cấp bậc, những người quản lý chung và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề quan trọng được coi là những người quản lý cấp cao: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên, Chủ tịch công ty TNHH một thành viên…Người quản lý cấp cơ sở có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc các trưởng phòng/ban chuyên môn. Tuy nhiên, dù ở vị trí nào vai trò của người quản lý doanh nghiệp cũng tương tự nhau với một số vai trò nổi bật như:

 • Đại diện về mặt pháp lý cho công ty: Đại diện cho doanh nghiệp để ký kết hợp đồng với đối tác, đại diện tham gia, giải quyết các vụ việc tranh chấp, các thủ tục hành chính…
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm các chức danh trong doanh nghiệp
 • Quyết định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty
 • Thực hiện việc phân công, quản lý, kiểm tra công việc của cấp dưới quyền;
 • Chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm người quản lý doanh nghiệp

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp được Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định tại các điều như Điều 71, Điều 83, Điều 97, Điều 165. Cụ thể gồm các trách nhiệm sau:

Thứ nhất, thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty. Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa có quy định giải thích thế nào là “trung thực, cẩn trọng”. Việc này đòi hỏi, để áp dụng quy định này một cách hiệu quả thì tại Điều lệ công ty các doanh nghiệp cần định nghĩa cụ thể hoặc đưa ra một giới hạn nhằm giúp người quản lý doanh nghiệp có thể nắm rõ về trách nhiệm “trung thực, cẩn trọng” của họ.

Thứ hai, người quản lý có nghĩa vụ trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Người quản lý doanh nghiệp là một trong những người nắm rõ các thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và có quyền quyết định khá cao. Điều này đã tác động tâm lý khiến họ dễ lạm dụng địa vị, chức vụ, nhằm tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác.

Thứ ba, người quản lý có nghĩa vụ thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. Như vậy, việc xác định được người liên quan của công ty (hay cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với công ty) là vô cùng quan trọng, nhằm kiểm soát những hành vi trục lợi của người quản lý có thể diễn ra.

Thứ tư, Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng có quy định mở nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự chủ trong việc xác định các nghĩa vụ của người quản lý theo Điều lệ công ty. Theo quy định này, các doanh nghiệp có quyền xác định cụ thể hơn các nghĩa vụ đối với từng vị trí mà người quản lý đảm nhiệm để phù hợp với cơ cấu tổ chức, hoạt động mang những đặc điểm đặc thù riêng của doanh nghiệp. 

Thứ năm, trách nhiệm liên đới. Trách nhiệm liên đới của người quản lý doanh nghiệp là một quan hệ nghĩa vụ mà trong đó có sự tham gia của nhiều người quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ, theo đó bên có quyền có quyền yêu cầu bất cứ ai trong số những người quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ và bất cứ ai trong số những người quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ đều phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ theo yêu cầu của người có quyền.

Bên cạnh các trách nhiệm nêu trên, tùy từng chức danh quản lý mà Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ quy định quyền và nghĩa vụ của từng chức danh. 

XEM THÊM: Một số vấn đề về tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

4. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp tại Luật Hùng Phí

Nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho Quý khách hàng cũng như ngăn ngừa, loại bỏ các rủi ro pháp lý trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Luật Hùng Phí xin cung cấp các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp uy tính, chất lượng như sau:

– Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể các loại hình Công ty (Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty Hợp danh), Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, Địa điểm kinh doanh;

– Dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

 • Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp;
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp;
 • Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần;
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH là tổ chức/ Cổ đông là tổ chức nước ngoài;
 • Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Tư vấn và đăng ký tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp);
– Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
– Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng trong doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại, dịch vụ, lao động;
– Tư vấn, soạn thảo các biên bản, nghị quyết, quyết định, công văn theo đúng nội dung và hình thức quy định;
– Tư vấn, soạn thảo điều lệ, soạn thảo các quy chế, quy trình, nội quy nội bộ doanh nghiệp;
– Tư vấn pháp luật lao động, thuế, kế toán;
– Tư vấn và hỗ trợ đăng ký, bảo vệ tên miền Việt Nam và tên miền Quốc tế, tư vấn thuê hosting, đăng ký email doanh nghiệp; Tư vấn giải quyết tranh chấp tên miền;

– Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung Người quản lý doanh nghiệp là ai? mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan