Thông tư 179/2010/TT-BTC sửa hướng dẫn về phí bảo đảm hàng hải

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 179/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 119/2010/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU PHÍ BẢO ĐẢM HÀNG HẢI VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6475/BGTVT-TC ngày 28/9/2010 về việc cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải như sau:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 23 Thông tư số 119/2010/TT-BTC  như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và áp dụng từ năm tài chính 2011. Bãi bỏ Thông tư số 54/2007/TT-BTC ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải và các quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Năm 2010, các công ty Bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện theo cơ chế tài chính quy định tại Thông tư số 54/2007/TT-BTC ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các công ty Bảo đảm an toàn hàng hải;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Văn Hiếu

Đánh giá

Bài viết liên quan