Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật lên Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ phải bao gồm thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật. Dưới đây là mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phụ lục II-2 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

…, ngày…. tháng….năm…..

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………….Ngày cấp …/…/… Nơi cấp:…………

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi1:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………. Giới tính:…….

Chức danh: ……………………………………

Sinh ngày:… /…./…… Dân tộc: …….. Quốc tịch ………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân   □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu  □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………….

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:…………….. Ngày… hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………….

Quốc gia:…………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………

Tỉnh/Thành phố: …………………..

Quốc gia:……………………………..

Điện thoại (nếu có)……………….. Email (nếu có)…………………………..

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ TỊCH CÔNG TY/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi họ tên)2

1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp sau khi thay đổi công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

2– Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Chủ sở hữu công ty là tổ chức thì Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

>>XEM THÊM:

Trên đây là nội dung Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan