Nghị quyết 47/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Xu-Đăng

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 47/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỨC CỘNG HÒA XU – ĐĂNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4481/TTr-BGTVT ngày 22 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định Vận tải biển” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Xu-Đăng ký ngày 17 tháng 9 năm 2014.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, GTVT (kèm theo Hiệp định);
– VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL;
– Lưu: VT, QHQT(3).VB.
46

TM. CHÍNH PHỦ
T
HỦ TƯỚNG

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

Đánh giá

Bài viết liên quan