Thông tư 18/2012/TT-BTTTT Danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2012/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

DANH MỤC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG, NHÓM DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý giá cước dịch vụ viễn thông.

2. Doanh nghiệp viễn thông.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế cho Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương);
– Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Các doanh nghiệp viễn thông;
– Công báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
– Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT;
– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TTTT;
– Lưu: VT, Cục VT.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Bắc Son

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG, NHÓM DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Danh mục dịch vụ

Doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

Ghi chú

IDịch vụ viễn thông cố định mặt đất  
1Dịch vụ điện thoại nội hạtTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
2Dịch vụ điện thoại đường dài trong nướcTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
3Dịch vụ điện thoại quốc tếTập đoàn Viễn thông Quân đội;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
4Dịch vụ kênh thuê riêng nội hạtTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
5Dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nướcTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
6Dịch vụ kênh thuê riêng quốc tếTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
7Dịch vụ truy nhập Internet băng rộngTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
IIDịch vụ thông tin di động mặt đất  
1Dịch vụ điện thoạiTập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
2Dịch vụ nhắn tinTập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
3Dịch vụ truy nhập InternetTập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

 

 

Đánh giá

Bài viết liên quan