Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 26/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KẾ TOÁN KHI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Nghị định 150/2020/NĐ-CP).

Điều 3. Công tác kế toán khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

1. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là chế độ kế toán hành chính sự nghiệp) cho đến thời điểm chính thức chuyển đổi sang công ty cổ phần.

2. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là chế độ kế toán doanh nghiệp) cho các hoạt động phát sinh từ thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. NỘI DUNG KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ TÀI CHÍNH TRƯỚC THỜI ĐIỂM CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 4. Nguyên tắc hạch toán kế toán

1. Các hoạt động liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải được hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán của đơn vị. Căn cứ hồ sơ, chứng từ liên quan đến kết quả xử lý tài chính khi xác định giá trị đơn vị để chuyển đổi, đơn vị thực hiện hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành.

2. Trên cơ sở số liệu đã hạch toán phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán, đơn vị phải lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

3. Kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và số liệu đánh giá lại giá trị tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập cho mục đích chuyển đổi không phải điều chỉnh vào sổ sách kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mà được dùng làm căn cứ để lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ xử lý tài chính trước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

1. Trường hợp phát sinh tài sản thiếu mà tài sản hình thành từ nguồn NSNN, nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vay nợ nước ngoài; nguồn phí khấu trừ, để lại phải xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý, bồi thường vật chất theo quy định hiện hành.

– Căn cứ vào kết quả kiểm kê, biên bản xác định TSCĐ thiếu, kế toán ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 138- Phải thu khác (1388) (giá trị còn lại)

Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn lũy kế)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

– Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường hợp thu hồi cụ thể, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 334, 154,…

Có TK 138- Phải thu khác (1388)

Đồng thời kết chuyển phần giá trị còn lại, ghi:

Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611, 36621, 36631)

Có các TK 511, 512, 514

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 43141 – Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

2. Đối với các khoản chi phí của các dự án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chưa hình thành hiện vật, không có giá trị thu hồi

a) Căn cứ văn bản xác định các khoản chi phí của các dự án do NSNN cấp không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kế toán lập chứng từ:

– Ghi giảm chi phí:

Nợ TK 138- Phải thu khác (1388)

Có TK 611, 241…

– Đồng thời, ghi giảm kinh phí đã nhận:

Nợ các TK 511, 512, 3664,…

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước khác (3338)

– Đồng thời ghi giảm số quyết toán với NSNN, ghi:

Có âm các TK 008, 009, 012,… (tùy theo nguồn kinh phí được cấp).

b) Phần xác định được trách nhiệm bồi hoàn: Căn cứ chứng từ nộp tiền hoặc chứng từ có liên quan, kế toán ghi:

Nợ các TK 111, 112, 334,…

Có TK 138- Phải thu khác (1388).

c) Phần tổn thất được ghi vào chi phí hoạt động của đơn vị, kế toán ghi:

Nợ TK 154, 811…

Có TK TK 138- Phải thu khác (1388).

d) Đơn vị nộp hoàn trả NSNN, căn cứ chứng từ nộp đã có xác nhận của KBNN, kế toán ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước khác (3338)

Có các TK 111, 112.

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi không kế thừa các khoản đầu tư tài chính thì báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để xử lý như sau:

– Nếu chuyển giao khoản đầu tư tài chính cho đơn vị khác, căn cứ hồ sơ bàn giao, kế toán ghi:

Nợ các TK 421, 43141,…

Có TK 121- Đầu tư tài chính.

– Nếu chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính cho các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật, căn cứ chứng từ chuyển tiền, kế toán ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 121- Đầu tư tài chính.

4. Chi phí thuê kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi hạch toán vào chi phí hoạt động trong kỳ (không xác định là chi phí chuyển đổi), kế toán ghi:

Nợ TK 811- Chi phí khác

Có các TK 111, 112, 331, …

5. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh khác liên quan đến hoạt động xử lý tài chính trước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành.

Mục 2. LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO KHUÔN MẪU DOANH NGHIỆP

Điều 6. Thời điểm lập báo cáo

Căn cứ vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại 2 thời điểm:

– Thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đã hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị theo quy định.

– Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu) sau khi đã hạch toán kết quả xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định làm căn cứ bàn giao sang công ty cổ phần.

Điều 7. Mục đích lập báo cáo

1. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp là báo cáo của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi lập theo quy định tại Thông tư này để phục vụ cho quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần, được xây dựng trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các tài liệu có liên quan về việc xác định giá trị đơn vị theo biểu mẫu với các chỉ tiêu tương ứng với Bảng cân đối kế toán lập theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp do đơn vị lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập được dùng làm tài liệu công bố kèm theo bản cáo bạch.

3. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập lập sau khi chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần (tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu):

– Làm căn cứ bàn giao tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp cho công ty cổ phần;

– Làm căn cứ mở sổ kế toán của công ty cổ phần khi bắt đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Điều 8. Yêu cầu lập báo cáo

Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo. Nội dung báo cáo trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định cho từng thời điểm, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Đơn vị phải phân tích các số liệu kế toán hiện có trên cơ sở sổ kế toán chi tiết theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã được khóa sổ, các văn bản về việc xác định lại giá trị tài sản và các tài liệu có liên quan khác đảm bảo phù hợp với nội dung chỉ tiêu phản ánh trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp để lập báo cáo.

Điều 9. Căn cứ lập báo cáo

1. Tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị căn cứ các tài liệu sau:

a) Sổ sách kế toán chi tiết và Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị theo mẫu B01/BCTC quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, báo cáo được lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị, đã được kiểm toán và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.

b) Kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.

c) Tài liệu có liên quan về việc xác định lại giá trị các tài sản của đơn vị theo quy định.

d) Hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại thời điểm xác định giá trị đơn vị theo Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

đ) Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo mẫu số BCĐ01/SNCL-CĐ, Phụ lục số 01 “Bảng chuyển đổi số liệu” kèm theo Thông tư này.

2. Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Đơn vị lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu sau khi đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần, căn cứ các tài liệu sau:

a) Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 1, Điều này.

b) Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo mẫu B01/BCTC theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, được lập tại thời điểm bàn giao khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

c) Số liệu xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.

d) Hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

đ) Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần lập theo mẫu số BCĐ02/SNCL-CĐ, Phụ lục số 01 “Bảng chuyển đổi số liệu” kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Phương pháp, trình tự lập báo cáo

Đơn vị thực hiện lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp theo các bước sau:

– Thực hiện các bước khóa sổ kế toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

– Lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01/BCTC quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

– Phân tích các số liệu chi tiết căn cứ sổ sách kế toán, văn bản xác định lại giá trị tài sản để chuyển đổi, hồ sơ về kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu có liên quan khác.

– Lập bảng chuyển đổi số liệu theo quy định tại Thông tư này.

– Căn cứ số liệu trên Bảng chuyển đổi số liệu và hướng dẫn lập các chỉ tiêu chi tiết trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp thực hiện tổng hợp các chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 “Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp” kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Trách nhiệm các đơn vị trong việc lập báo cáo

1. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi là đơn vị kế toán cơ sở phải lập Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.

2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi là đơn vị kế toán cấp trên phải tổng hợp số liệu từ tất cả các đơn vị cấp dưới trực thuộc lập Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp (tổng hợp) tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị kế toán cấp trên là số liệu tổng hợp sau khi đã loại trừ các giao dịch nội bộ trong phạm vi đơn vị lập báo cáo theo quy định.

Điều 12. Biểu mẫu báo cáo

1. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các thông tin về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo, được trình bày theo nội dung và hình thức của Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

2. Biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi quy định tại Phụ lục số 02 “Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp” kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Bảng chuyển đổi số liệu

1. Mục đích

Bảng chuyển đổi số liệu là tài liệu thực hiện chuyển đổi số liệu chi tiết theo tài khoản của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi nhằm lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp.

Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần còn là căn cứ để bàn giao và ghi chép sổ sách ban đầu của công ty cổ phần theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Bảng chuyển đổi số liệu được lập tại 2 thời điểm: Thời điểm xác định giá trị đơn vị và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Bảng chuyển đổi số liệu phải lập kịp thời, đúng biểu mẫu quy định, phân tích đầy đủ nội dung chi tiết hiện có, phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị.

3. Căn cứ xác định số liệu trên bảng chuyển đổi số liệu

– Sổ kế toán chi tiết của đơn vị theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sau khi đã khóa sổ kế toán. Số liệu trên sổ sách kế toán phải phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại đơn vị, đã được hạch toán ghi chép đúng quy định, bao gồm cả việc xử lý tài chính trong quá trình chuyển đổi.

– Tài liệu xác định lại giá trị tài sản phục vụ cho quá trình chuyển đổi

– Hồ sơ về kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

– Các tài liệu có liên quan khác.

4. Nguyên tắc xác định số liệu chi tiết trên Bảng chuyển đổi số liệu

a) Số liệu của các chỉ tiêu chuyển đổi được lấy theo giá trị đánh giá lại, trường hợp các chỉ tiêu chi tiết không có quy định về việc xác định lại giá trị thì lấy theo số dư còn lại trên sổ sách kế toán của đơn vị tại ngày lập báo cáo, trừ trường hợp có quy định khác.

b) Một số chỉ tiêu phải thực hiện phân loại chi tiết

Để lập Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp, đơn vị phải thực hiện phân loại chi tiết số dư của một số tài khoản tại ngày lập báo cáo trên Bảng chuyển đổi, cụ thể như sau:

– Số dư các khoản đầu tư tài chính tại ngày lập báo cáo: Trên cơ sở sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư tài chính, tài liệu đánh giá lại giá trị khoản đầu tư còn tại ngày lập báo cáo, đơn vị phải thực hiện phân loại theo các tiêu chí phù hợp để lập được chỉ tiêu đầu tư tài chính trên báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp. Trong đó các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo, được phân loại là khoản tương đương tiền.

– Số dư các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác tại ngày lập báo cáo: Đơn vị phải thực hiện phân loại theo thời hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng để chuyển đổi thành các chỉ tiêu ngắn hạn tương ứng và trên 12 tháng để chuyển đổi thành các chỉ tiêu dài hạn tương ứng.

– Hàng tồn kho: Phân loại các thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ dự kiến trên 12 tháng để lập chỉ tiêu Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn.

– Tài sản cố định: Căn cứ giá trị của TSCĐ tại thời điểm lập báo cáo đơn vị phải thực hiện phân loại lại TSCĐ theo tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ áp dụng đối với doanh nghiệp, như sau:

+ Những TSCĐ đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp, được chuyển đổi thành TSCĐ.

+ Những TSCĐ không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ theo quy định áp dụng với doanh nghiệp, đơn vị xem xét phân loại vào chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn phù hợp với thực tế tại thời điểm báo cáo.

– Số dư khoản mua sắm TSCĐ đang ở trạng thái dở dang, chưa hoàn thành (hạch toán trên TK 241- xây dựng cơ bản dở dang): Thực hiện phân loại lại, theo đó đối với những tài sản đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo doanh nghiệp thì chuyển sang tài khoản mua sắm TSCĐ tương ứng, đối với những tài sản dở dang còn lại chuyển sang hàng tồn kho.

– Số dư còn lại đối với khoản phải trả nhà cung cấp, các khoản nhận trước của khách hàng, nợ phải trả khác: Đơn vị thực hiện phân loại các khoản có thời hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng để chuyển đổi thành các chỉ tiêu ngắn hạn tương ứng và trên 12 tháng để chuyển đổi thành các chỉ tiêu dài hạn tương ứng.

– Số dư khoản phải trả nợ vay: Sau khi đơn vị đối chiếu, xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải trả với các tổ chức, cá nhân đảm bảo chính xác khớp đúng, thực hiện phân loại các khoản phải trả nợ vay có kỳ hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng để chuyển đổi thành chỉ tiêu vay ngắn hạn và trên 12 tháng để chuyển đổi thành chỉ tiêu vay dài hạn tại thời điểm báo cáo.

– Số dư chi phí trả trước: Đơn vị thực hiện phân loại tại thời điểm báo cáo số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa dịch vụ trong khoảng thời gian không quá 12 tháng để chuyển đổi thành chỉ tiêu chi phí trả trước ngắn hạn và trên 12 tháng để chuyển đổi thành chỉ tiêu chi phí trả trước dài hạn tại thời điểm báo cáo.

5. Biểu mẫu, phương pháp lập Bảng chuyển đổi số liệu quy định tại Phụ lục số 1 “Bảng chuyển đổi số liệu” kèm theo Thông tư này.

Mục 3. MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 14. Mở sổ kế toán của công ty cổ phần theo chế độ kế toán doanh nghiệp

1. Công ty cổ phần mở sổ kế toán cho kỳ kế toán đầu tiên căn cứ hồ sơ bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi và công ty cổ phần, bao gồm:

a) Hồ sơ xác định giá trị và quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi;

b) Báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm đơn vị chính thức chuyển thành công ty cổ phần đã được kiểm toán và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;

c) Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị sự nghiệp và bảng chuyển đổi số liệu báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm đơn vị chính thức chuyển thành công ty cổ phần;

d) Quyết định xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Biên bản bàn giao tài sản, tiền vốn được lập tại thời điểm bàn giao (có bảng chi tiết công nợ bàn giao cho công ty cổ phần tiếp tục kế thừa và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý – nếu có).

2. Công ty cổ phần căn cứ số liệu tại Cột 5 “Số liệu bàn giao cho công ty cổ phần” trên “Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần” (mẫu BCĐ02/SNCL-CĐ quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) và hồ sơ, tài liệu liên quan khác để ghi nhận vào các sổ kế toán chi tiết tương ứng quy định theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc đối tượng áp dụng xử lý chuyển tiếp theo quy định tại Điều 43, Nghị định 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần có liên quan đến xử lý số liệu và lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thực hiện quy định của Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;
– Các Tổng công ty nhà nước;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Cục QLKT (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC SỐ 01

BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. DANH MỤC BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

STT

Tên Bảng chuyển đổi số liệu

Ký hiệu
Bảng chuyển đổi

1

Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

BCĐ01/SNCL-CĐ

2

Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

BCĐ02/SNCL-CĐ

II. MẪU BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

Mẫu số BCĐ01/SNCL-CĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC
ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN: …………….
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ……………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

Tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

Ngày … tháng … năm …

Đơn vị tính: …………..

Sổ chi tiết tài khoản của đơn vị theo Chế độ kế toán HCSN

Giá trị do đánh giá lại

Phân loại số liệu theo chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu Doanh nghiệp

Ghi chú

STT

Ký hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số liệu trên sổ kế toán

Tên chỉ tiêu báo cáo

Số liệu phân tích

Mã số

A

B

C

1

2

D

3

Đ

E

01

111Tiền mặt

Tiền

111

02

112Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

03

113Tiền đang chuyển

04

121Đầu tư tài chính

Căn cứ số liệu đầu tư tài chính và hồ sơ có liên quan, đơn vị phải phân loại chi tiết chỉ tiêu đầu tư tài chính thành các chỉ tiêu chi tiết để lập báo cáo
Các khoản tương đương tiền

112

Chứng khoán kinh doanh

121

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

– Ngắn hạn

123

– Dài hạn

255

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

252

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

Đầu tư khác

– Tài sản ngắn hạn khác

155

– Tài sản dài hạn khác

268

05

131Phải thu của khách hàng

Phải thu của khách hàng

Căn cứ sổ chi tiết TK 131 có số dư bên Nợ
– Ngắn hạn

131

– Dài hạn

211

Người mua trả tiền trước

Căn cứ sổ chi tiết TK 131 có số dư bên Có
– Ngắn hạn

312

– Dài hạn

332

06

133Thuế GTGT được khấu trừ

Thuế GTGT được khấu trừ

152

07

137Tạm chi

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242a

Số tạm chi cho hoạt động xây dựng cơ bản
Phải thu ngắn hạn khác

136a

Số tạm chi còn lại (ngoài số tạm chi cho hoạt động xây dựng cơ bản)

08

138Phải thu khác

Tài sản thiếu chờ xử lý

139

Căn cứ sổ chi tiết TK 138 có số dư Nợ liên quan đến tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu khác

Căn cứ sổ chi tiết TK 138 có số dư Nợ, trừ số liệu về số tài sản thiếu chờ xử lý nói trên
– Ngắn hạn

136b

– Dài hạn

216a

Phải trả ngắn hạn khác

Căn cứ sổ chi tiết TK 138 có số dư Có
– Ngắn hạn

319a

– Dài hạn

337a

09

141Tạm ứng

Phải thu khác

– Ngắn hạn

136c

– Dài hạn

216b

10

152Nguyên liệu, vật liệu

Hàng tồn kho

141a

11

153Công cụ, dụng cụ

Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

263

Hàng tồn kho

141b

12

154Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang

Hàng tồn kho

141c

13

155Sản phẩm

14

156Hàng hóa

15

211Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình

221

Tài sản đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ hữu hình theo quy định đối với doanh nghiệp.
Chi phí trả trước

Tài sản không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ hữu hình theo quy định đối với doanh nghiệp.
– Ngắn hạn

151a

– Dài hạn

261a

16

213Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình

227

Tài sản đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình đối với doanh nghiệp theo quy định.
Chi phí trả trước

Tài sản không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình theo quy định đối với doanh nghiệp.
– Ngắn hạn

151b

– Dài hạn

261b

17

241Xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242b

Hàng tồn kho

141d

18

242Chi phí trả trước

Chi phí trả trước

– Ngắn hạn

151c

– Dài hạn

261c

19

248Đặt cọc, ký quỹ, ký cược

Phải thu khác

– Ngắn hạn

136d

– Dài hạn

216c

20

331Phải trả cho người bán

Trả trước cho người bán

Căn cứ sổ chi tiết TK 331 có số dư bên Nợ
– Ngắn hạn

132

– Dài hạn

212

Phải trả người bán

Căn cứ sổ chi tiết TK 331 có số dư bên Có
– Ngắn hạn

311

– Dài hạn

331

21

332Các khoản phải nộp theo lương

Phải trả ngắn hạn khác

319b

Căn cứ sổ chi tiết TK 332 có số dư bên Có

Phải thu ngắn hạn khác

136đ

Căn cứ sổ chi tiết TK 332 có số dư bên Nợ

22

333Các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

153

Căn cứ sổ chi tiết TK 333 có số dư bên Nợ
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313a

Căn cứ sổ chi tiết TK 333 có số dư bên Có

23

334Phải trả người lao động

Phải trả người lao động

314

24

337Tạm thu

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313b

Phải trả ngắn hạn khác

319c

Vốn góp của chủ sở hữu

Phần còn lại đã được xác định là vốn nhà nước tại doanh nghiệp

25

338Phải trả khác

3381Các khoản thu hộ, chi hộ

Phải thu ngắn hạn khác

136e

Căn cứ sổ chi tiết TK 3381 có số dư bên Nợ

Phải trả ngắn hạn khác

319d

Căn cứ sổ chi tiết TK 3381 có số dư bên Có
3382Phải trả nợ vay

Vay và nợ thuê tài chính

– Ngắn hạn

320

– Dài hạn

338

3383Doanh thu nhận trước

Doanh thu chưa thực hiện

– Ngắn hạn

318

– Dài hạn

336

3388Phải trả khác

Phải trả khác

Căn cứ sổ chi tiết TK 3388 có số dư bên Có
– Ngắn hạn

319đ

– Dài hạn

337b

Phải thu khác

Căn cứ sổ chi tiết TK 3388 có số dư bên Nợ
– Ngắn hạn

136g

– Dài hạn

216d

26

348Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược

Phải trả khác

– Ngắn hạn

319e

– Dài hạn

337c

27

353Các quỹ đặc thù

Phải trả khác

Phần kinh phí của Quỹ không hình thành từ nguồn kinh phí NSNN hoặc chênh lệch thu chi của đơn vị SNCL được chuyển giao cho DN chuyển đổi tiếp tục, quản lý sử dụng đúng mục đích của việc huy động
– Ngắn hạn

319g

– Dài hạn

337d

Vốn góp của chủ sở hữu

Phần còn lại đã được xác định là vốn nhà nước tại doanh nghiệp

28

366Các khoản nhận trước chưa ghi thu

Phải trả khác

Phần kinh phí đầu tư XDCB mà đơn vị không được giao quản lý tài sản sau giai đoạn nghiên cứu, đầu tư
– Ngắn hạn

319h

– Dài hạn

337đ

Vốn góp của chủ sở hữu

Phần còn lại đã được xác định là vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29

411Nguồn vốn kinh doanh

Vốn góp của chủ sở hữu

Phần được tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30

413Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

417

31

421Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Vốn góp của chủ sở hữu

Phần được tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp

32

431Các quỹ

4311Quỹ khen thưởng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322a

4312Quỹ phúc lợi

43121Quỹ phúc lợi

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322b

43122Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

Vốn khác của chủ sở hữu

414

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322c

Phải trả ngắn hạn khác

319i

4313Quỹ bổ sung thu nhập

Vốn góp của chủ sở hữu

Phần được tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp
4314Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

4315Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

33

468Nguồn cải cách tiền lương

Vốn góp của chủ sở hữu

Phần được tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày… tháng… năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Cột 1 “Số liệu trên sổ kế toán”: Phản ánh số liệu trên sổ kế toán của đơn vị theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị.

– Cột 2 “Giá trị do đánh giá lại”: Phản ánh số liệu theo giá trị đánh giá lại của các khoản mục tài sản và nguồn vốn thuộc đối tượng phải được thực hiện xác định giá trị tại thời điểm xác định giá trị đơn vị.

– Cột 3 “Số liệu phân tích”: Số liệu trên cột này dùng để lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, lấy số liệu cột 2 để phân tích chi tiết đối với các khoản mục tài sản và nguồn vốn thuộc đối tượng phải được thực hiện xác định giá trị tại thời điểm xác định giá trị đơn vị, lấy số liệu cột 1 để phân tích chi tiết đối với các tài sản còn lại.

 

Mẫu số BCĐ02/SNCL-CĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC
ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN: …………….
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ……………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Ngày …. tháng …. năm ….

Đơn vị tính: ……..

STT

Sổ chi tiết tài khoản của đơn vị theo Chế độ kế toán HCSN

Số chi tiết tài khoản theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị

Giá trị do đánh giá lại tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Số liệu điều chỉnh từ thời điểm xác định giá trị đơn vị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Số liệu bàn giao cho công ty cổ phần

Ký hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số liệu trên sổ kế toán

Ký hiệu tài khoản

Tên tài khoản và chỉ tiêu báo cáo

Mã số để lập báo cáo

A

B

C

1

D

Đ

E

2

3

4

5

1

111Tiền mặt111Tiền mặt

– Tiền

111a

2

112Tiền gửi ngân hàng, kho bạc112Tiền gửi Ngân hàng

– Tiền

111b

3

113Tiền đang chuyển113Tiền đang chuyển

– Tiền

111c

4

121Đầu tư tài chính

121Chứng khoán kinh doanh

– Chứng khoán kinh doanh

121

128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

– Các khoản tương đương tiền

112

– Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Tài sản ngắn hạn)

123

– Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Tài sản dài hạn)

255

222Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

– Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

252

228Đầu tư khác

– Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

– Tài sản ngắn hạn

155

– Tài sản dài hạn

268

5

131Phải thu của khách hàng

Chi tiết TK 131 có số dư bên Nợ131Phải thu của khách hàng (dư Nợ)

– Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131

– Phải thu dài hạn của khách hàng

211

Chi tiết TK 131 có số dư bên Có

131Phải thu của khách hàng (dư Có)

– Người mua trả tiền trước ngắn hạn

312

– Người mua trả tiền trước dài hạn

332

4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

6

133Thuế GTGT được khấu trừ133Thuế GTGT được khấu trừ

– Thuế GTGT được khấu trừ

152

7

137Tạm chi

241Xây dựng cơ bản dở dang

– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242a

138Phải thu khác

– Phải thu ngắn hạn khác

136a

8

138Phải thu khác

Chi tiết TK 138 có số dư bên Nợ

138Phải thu khác

– Tài sản thiếu chờ xử lý

139

138Phải thu khác

– Phải thu ngắn hạn khác

136b

– Phải thu dài hạn khác

216a

Chi tiết TK 138 có số dư bên Có

1388Phải thu khác (dư Có)

– Phải trả ngắn hạn khác

319a

– Phải trả dài hạn khác

337a

4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

9

141Tạm ứng141Tạm ứng

– Phải thu ngắn hạn khác

136c

– Phải thu dài hạn khác

216b

10

152Nguyên liệu, vật liệu152Nguyên liệu, vật liệu

– Hàng tồn kho

141a

11

153Công cụ, dụng cụ153Công cụ, dụng cụ

– Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

263

– Hàng tồn kho

141b

12

154Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang154Chi phí, sản xuất, kinh doanh dở dang

– Hàng tồn kho

141c

13

155Sản phẩm155Thành phẩm

– Hàng tồn kho

141d

14

156Hàng hóa156Hàng hóa

– Hàng tồn kho

141đ

15

211Tài sản cố định hữu hình

211Tải sản cố định hữu hình

– Tài sản cố định hữu hình

221

242Chi phí trả trước

– Chi phí trả trước ngắn hạn.

151a

– Chi phí trả trước dài hạn

261a

16

213Tài sản cố định vô hình

213Tài sản cố định vô hình

– Tài sản cố định vô hình

227

242Chi phí trả trước

– Chi phí trả trước ngắn hạn

151b

– Chi phí trả trước dài hạn

261b

17

241Xây dựng cơ bản dở dang

241Xây dựng cơ bản dở dang

– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242b

153Công cụ, dụng cụ

– Hàng tồn kho

141e

18

242Chi phí trả trước242Chi phí trả trước

– Chi phí trả trước ngắn hạn

151c

– Chi phí trả trước dài hạn

261c

19

248Đặt cọc, ký quỹ, ký cược244Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

– Phải thu ngắn hạn khác

136d

– Phải thu dài hạn khác

216c

20

331Phải trả cho người bán

Chi tiết TK 331 có số dư bên Nợ331Phải trả cho người bán (dư Nợ)

– Trả trước cho người bán ngắn hạn

132

– Trả trước cho người bán dài hạn

212

Chi tiết TK 331 có số dư bên Có

331Phải trả cho người bán (dư Có)

– Phải trả người bán ngắn hạn

311

– Phải trả người bán dài hạn

331

4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

21

332Các khoản phải nộp theo lương

3321Bảo hiểm xã hội

Dư Có chi tiết TK 33213383Bảo hiểm xã hội (dư Có)

– Phải trả ngắn hạn khác

319b

Dư Nợ chi tiết TK 33213383Bảo hiểm xã hội (dư Nợ)

– Phải thu ngắn hạn khác

136đ

3322Bảo hiểm y tế

(Dư Có chi tiết TK 3322)

3384Bảo hiểm y tế

– Phải trả ngắn hạn khác

319c

3323Kinh phí công đoàn

Dư Có chi tiết TK 33233382Kinh phí công đoàn (dư Có)

– Phải trả ngắn hạn khác

319d

Dư Nợ chi tiết TK 33233382Kinh phí công đoàn (dư Nợ)

– Phải thu ngắn hạn khác

136e

3324Bảo hiểm thất nghiệp

(Dư Có chi tiết TK 3324)

3386Bảo hiểm thất nghiệp

– Phải trả ngắn hạn khác

319đ

22

333Các khoản phải nộp nhà nước

– Chi tiết TK 333 có số dư bên Nợ333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (dư Nợ)

– Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

153

– Chi tiết TK 333 có số dư bên Có333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (dư Có)

– Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313a

23

334Phải trả người lao động334Phải trả người lao động

– Phải trả người lao động

314

24

337Tạm thu

3339Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

– Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313b

3388Phải trả, phải nộp khác

– Phải trả ngắn hạn khác

319e

4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

25

338Phải trả khác

3381Các khoản thu hộ, chi hộ

Chi tiết TK 3381 có số dư bên Nợ1388Phải thu khác (dư Nợ)

– Phải thu ngắn hạn khác

136g

Chi tiết TK 3381 có số dư bên Có3388Phải trả, phải nộp khác (dư Có)

– Phải trả ngắn hạn khác

319g

3382Phải trả nợ vay3411Các khoản đi vay

– Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320

– Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338

3383Doanh thu nhận trước

3387Doanh thu chưa thực hiện

– Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318

– Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

336

4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

3388Phải trả khác

Chi tiết TK 3388 có số dư bên Nợ3388Phải trả, phải nộp khác (dư Nợ)

– Phải thu ngắn hạn khác

136h

– Phải thu dài hạn khác

216d

Chi tiết TK 3388 có số dư bên Có

3388Phải trả, phải nộp khác (Dư có)

– Phải trả ngắn hạn khác

319h

– Phải trả dài hạn khác

337b

4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

26

348Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược344Nhận ký quỹ, ký cược

– Phải trả ngắn hạn khác

319i

– Phải trả dài hạn khác

337c

27

353Các quỹ đặc thù

3388Phải trả, phải nộp khác

– Phải trả ngắn hạn khác

319k

– Phải trả dài hạn khác

337d

4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

28

366Các khoản nhận trước chưa ghi thu

3388Phải trả, phải nộp khác

– Phải trả ngắn hạn khác

319l

– Phải trả dài hạn khác

337đ

4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

29

411Nguồn vốn kinh doanh4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

30

413Chênh lệch tỷ giá hối đoái413Chênh lệch tỷ giá hối đoái

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái

417

31

421Thặng dư / thâm hụt lũy kế4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

32

431Các quỹ

4311Quỹ khen thưởng3531Quỹ khen thưởng

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322a

4312Quỹ phúc lợi

43121Quỹ phúc lợi3532Quỹ phúc lợi

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322b

43122Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322c

4118Vốn khác

– Vốn khác của chủ sở hữu

414

3388Phải trả, phải nộp khác

– Phải trả ngắn hạn khác

319m

4313Quỹ bổ sung thu nhập4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

4314Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

4315Quỹ dự phòng ổn định thu nhập4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

33

468Nguồn cải cách tiền lương4111Vốn góp của chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày… tháng… năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Cột 1 “Số liệu trên sổ kế toán”: Phản ánh số liệu trên sổ kế toán của đơn vị theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại thời điểm chính thức bàn giao cho công ty cổ phần.

– Cột 2 “Số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị”: Là số liệu mang sang từ Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị (mẫu BCĐ01/SNCL-CĐ, mang sang số liệu tại cột 3).

– Cột 3 “Giá trị do đánh giá lại tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần”: Phản ánh số liệu của các chỉ tiêu theo quy định phải thực hiện đánh giá lại giá trị tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Giá trị đánh giá lại phải được phản ánh vào dòng chỉ tiêu tài sản và chỉ tiêu nguồn tương ứng

– Cột 4 “Số liệu điều chỉnh từ thời điểm xác định giá trị đơn vị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần”: Phản ánh số liệu của các chỉ tiêu được phép điều chỉnh thay đổi từ thời điểm xác định giá trị đơn vị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định (điều chỉnh tăng ghi dương, điều chỉnh giảm ghi âm). Đơn vị lưu ý điều chỉnh số liệu cả ở phần tài sản và nguồn vốn tương ứng

– Cột 5 “Số liệu bàn giao cho công ty cổ phần”: Là số liệu chính thức bàn giao cho công ty cổ phần, số liệu ở cột 5 phục vụ cho tập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và mở sổ kế toán chi tiết của Công ty cổ phần. Được tính toán như sau:

+ Trường hợp các chỉ tiêu không có quy định đánh giá lại giá trị tại thời điểm xác định giá trị và tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, được lấy số liệu bàn giao theo sổ kế toán thì số liệu Cột 5 được phân tích từ số liệu Cột 1.

+ Trường hợp các chỉ tiêu có quy định đánh giá lại giá trị tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì số liệu Cột 5 = Cột 3.

+ Trường hợp các chỉ tiêu đã đánh giá lại giá trị tại thời điểm xác định giá trị, và được điều chỉnh thay đổi trong khoảng thời gian từ thời điểm xác định giá trị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì số liệu Cột 5 = Cột 2 + Cột 4.

+ Trường hợp các chỉ tiêu đã đánh giá lại giá trị tại thời điểm xác định giá trị, và không có quy định điều chỉnh thay đổi trong khoảng thời gian từ thời điểm xác định giá trị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì số liệu Cột 5 = Cột 2

PHỤ LỤC SỐ 02

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO KHUÔN MẪU DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. DANH MỤC BÁO CÁO

STT

Tên biểu báo cáo

Ký hiệu biểu

1

Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập

B01/ĐVSN-DN

II. MẪU BÁO CÁO

Mẫu số B01/ĐVSN-DN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC
ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN: ….
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: …….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BÁO CÁO

Tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập

(Tại thời điểm: ……………………………..)

(Ngày… tháng… năm…)

Đơn vị tính:……….

CHỈ TIÊU

Mã số

Số báo cáo

Ghi chú

A

B

1

C

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

Mã số 100 = 110+120+130+140+150

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

Mã số 110 = 111+112

1. Tiền

111

2. Các khoản tương đương tiền

112

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

Mã số 120 = 121+123

1. Chứng khoán kinh doanh

121

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

123

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

Mã số 130 = 131+132+136+139

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

132

3. Phải thu ngắn hạn khác

136

4. Tài sản thiếu chờ xử lý

139

IV. Hàng tồn kho

140

Mã số 140 = Mã số 141

1. Hàng tồn kho

141

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

Mã số 150 = 151+152+153+155

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

153

4. Tài sản ngắn hạn khác

155

B – TÀI SẢN DÀI HẠN

200

Mã số 200 = 210+220+240+250+260

I. Các khoản phải thu dài hạn

210

Mã số 210 = 211+212+216

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

211

2. Trả trước cho người bán dài hạn

212

3. Phải thu dài hạn khác

216

II. Tài sản cố định

220

Mã số 220 = 221+227

1. Tài sản cố định hữu hình

221

2. Tài sản cố định vô hình

227

III. Tài sản dở dang dài hạn

240

Mã số 240 = Mã số 242

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242

IV. Đầu tư tài chính dài hạn

250

Mã số 250 = 252+253+255

1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

252

2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

255

V. Tài sản dài hạn khác

260

Mã số 260 = 261+263+268

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

263

3. Tài sản dài hạn khác

268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

270

C – NỢ PHẢI TRẢ

300

Mã số 300 = 310+330

I. Nợ ngắn hạn

310

Mã số 310 = 311+312+313+314+ 318+319+320+322

1. Phải trả người bán ngắn hạn

311

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

312

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313

4. Phải trả người lao động

314

5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318

6. Phải trả ngắn hạn khác

319

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

II. Nợ dài hạn

330

Mã số 330 = 331+332+336+337+338

1. Phải trả người bán dài hạn

331

2. Người mua trả tiền trước dài hạn

332

3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

336

4. Phải trả dài hạn khác

337

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338

D – VỐN CHỦ SỞ HỮU

400

Mã số 400 = Mã số 410

I. Vốn chủ sở hữu

410

Mã số 410 = 411+414+417

1. Vốn góp của chủ sở hữu

411

2. Vốn khác của chủ sở hữu

414

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

417

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)

440

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày… tháng… năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO

1. Thông tin chung:

– Đơn vị báo cáo: Tên đơn vị sự nghiệp công lập;

– Địa chỉ: Địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Tại thời điểm…: Ghi rõ “Tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi” hay “Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần”

2. Chỉ tiêu cột:

– Cột chỉ tiêu (Cột A): Các chỉ tiêu báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp.

– Cột Mã số (Cột B): Mã số của các chỉ tiêu báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này có cùng mã số với các chỉ tiêu tương ứng trong Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

– Cột Số báo cáo (Cột 1):

+ Tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: Số liệu báo cáo được tổng hợp từ các chỉ tiêu tại cột 3 “Số liệu phân tích” trong Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo mẫu biểu số BCĐ01/SNCL-CĐ kèm theo Thông tư này.

+ Tại thời điểm chính thức bàn giao cho công ty cổ phần: Số liệu báo cáo được tổng hợp từ các chỉ tiêu tại cột 5 “Số liệu bàn giao cho công ty cổ phần” trong Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo mẫu biểu số BCĐ02/SNCL-CĐ kèm theo Thông tư này.

3. Phương pháp lập các chỉ tiêu báo cáo

a) Tài sản ngắn hạn- Mã số 100

Là chỉ tiêu phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác.

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150.

– Tiền và các khoản tương đương tiền- Mã số 110

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ; các khoản tiền gửi không kỳ hạn; tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền của đơn vị.

Mã số 100 = Mã số 111 + Mã số 112.

Tiền- Mã số 111

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

./. Đối với báo cáo tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 111 của Bảng chuyển đổi số liệu theo Mẫu số BCĐ01/SNCL-CĐ.

./. Đối với báo cáo tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 111a, 111b, 111c của Bảng chuyển đổi số liệu theo Mẫu số BCĐ02/SNCL-CĐ.

Mã số 111 = Mã số 111a + Mã số 111b + Mã số 111c.

+ Các khoản tương đương tiền- Mã số 112

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 112 của Bảng chuyển đổi số liệu.

– Đầu tư tài chính ngắn hạn- Mã số 120

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư ngắn hạn, gồm chứng khoán nắm giữ vì mục đích kinh doanh; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo.

Các khoản đầu tư ngắn hạn được phản ánh trong chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn đã được trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”.

Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 123.

+ Chứng khoán kinh doanh- Mã số 121

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản chứng khoán và các công cụ tài chính khác nắm giữ vì mục đích kinh doanh tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 121 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn- Mã số 123

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo như tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu và các loại chứng khoán nợ khác. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đã được trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 123 của Bảng chuyển đổi số liệu.

– Các khoản phải thu ngắn hạn- Mã số 130

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo, bao gồm: Phải thu của khách hàng; trả trước cho người bán; phải thu ngắn hạn khác và tài sản thiếu chờ xử lý.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 136 + Mã số 139.

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng- Mã số 131

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 131 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn- Mã số 132

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền mà đơn vị đã trả trước cho người bán không quá 12 tháng để mua tài sản nhưng chưa nhận được tài sản tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 132 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Phải thu ngắn hạn khác- Mã số 136

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu khác có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo gồm: phải thu về các khoản đã chi hộ, tiền lãi, cổ tức được chia, các khoản tạm ứng, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược, số tiền BHXH, KPCĐ đơn vị đã chi trả cho người lao động theo quy định nhưng chưa được thanh toán, …….

./. Đối với báo cáo tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 136a, 136b, 136c, 136d, 136đ, 136e, 136g của Bảng chuyển đổi số liệu theo Mẫu số BCĐ01/SNCL-CĐ.

Mã số 136 = Mã số 136a + Mã số 136b + Mã số 136c + Mã số 136d + Mã số 136đ + Mã số 136e + Mã số 136g.

./. Đối với báo cáo tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 136a, 136b, 136c, 136d, 136đ, 136e, 136g, 136h của Bảng chuyển đổi số liệu theo Mẫu số BCĐ02/SNCL-CĐ.

Mã số 136 = Mã số 136a + Mã số 136b + Mã số 136c + Mã số 136d + Mã số 136đ + Mã số 136e + Mã số 136g + Mã số 136h.

+ Tài sản thiếu chờ xử lý- Mã số 139

Chỉ tiêu này phản ánh các tài sản thiếu hụt, mất mát chưa rõ nguyên nhân đang chờ xử lý tại thời điểm báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 139 của Bảng chuyển đổi số liệu.

– Hàng tồn kho- Mã số 140

Mã số 140 = Mã số 141

+ Hàng tồn kho- Mã số 141

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị hiện có của các loại hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của đơn vị tại thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm giá trị thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn.

./. Đối với báo cáo tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 141a, 141b, 141c, 141d của Bảng chuyển đổi số liệu theo Mẫu số BCĐ01/SNCL-CĐ.

Mã số 141 = Mã số 141a + Mã số 141b + Mã số 141c + Mã số 141d.

./. Đối với báo cáo tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 141a, 141b, 141c, 141d, 141đ, 141e của Bảng chuyển đổi số liệu theo Mẫu số BCĐ02/SNCL-CĐ.

Mã số 141 = Mã số 141a + Mã số 141b + Mã số 141c + Mã số 141d + Mã số 141đ + Mã số 141e.

– Tài sản ngắn hạn khác- Mã số 150

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản ngắn hạn khác có thời hạn thu hồi không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo, bao gồm: chi phí trả trước ngắn hạn; thuế GTGT được khấu trừ; Thuế và các khoản phải thu nhà nước và tài sản ngắn hạn khác.

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 + Mã số 155.

+ Chi phí trả trước ngắn hạn- Mã số 151:

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa dịch vụ trong khoảng thời gian không quá 12 tháng kể từ thời điểm trả trước.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 151a, 151b, 151c của Bảng chuyển đổi số liệu.

Mã số 151 = Mã số 151a + Mã số 151b + Mã số 151c.

+ Thuế GTGT được khấu trừ- Mã số 152:

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế GTGT còn được khấu trừ và số thuế GTGT còn được hoàn lại đến cuối năm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 152 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Thuế và các khoản phải thu nhà nước- Mã số 153:

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế và các khoản khác nộp thừa cho nhà nước tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 153 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Tài sản ngắn hạn khác- Mã số 155:

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản ngắn hạn khác của đơn vị chưa được trình bày trong các chỉ tiêu ở trên.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 155 của Bảng chuyển đổi số liệu.

b) Tài sản dài hạn- Mã số 200

Là chỉ tiêu phản ánh giá trị các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm: các khoản phải thu dài hạn; TSCĐ; Tài sản dở dang dài hạn; đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.

– Các khoản phải thu dài hạn- Mã số 210

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, bao gồm: Phải thu của khách hàng; trả trước cho người bán và phải thu dài hạn khác.

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 216.

+ Phải thu dài hạn của khách hàng- Mã số 211

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 211 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Trả trước cho người bán dài hạn- Mã số 212

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền mà đơn vị đã trả trước cho người bán trên 12 tháng để mua tài sản nhưng chưa nhận được tài sản tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 212 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Phải thu dài hạn khác- Mã số 216

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu khác có kỳ hạn thu hồi còn lại trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo gồm: phải thu tiền lãi, cổ tức được chia, các khoản tạm ứng, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược và các khoản phải thu khác.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 216a, 216b, 216c, 216d của Bảng chuyển đổi số liệu.

Mã số 216 = Mã số 216a + Mã số 216b + Mã số 216c + Mã số 216d.

– Tài sản cố định- Mã số 220:

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị các loại TSCĐ của đơn vị SNCL tại thời điểm báo cáo theo tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ áp dụng đối với doanh nghiệp.

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 227

+ Tài sản cố định hữu hình- Mã số 221

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị TSCĐ hữu hình của đơn vị SNCL tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 221 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Tài sản cố định vô hình- Mã số 227

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị TSCĐ vô hình của đơn vị SNCL tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 227 của Bảng chuyển đổi số liệu.

– Tài sản dở dang dài hạn- Mã số 240

Là chỉ tiêu phản ánh giá trị các tài sản dở dang dài hạn tại thời điểm báo cáo.

Mã số 240 = Mã số 242.

– Chi phí xây dựng cơ bản dở dang- Mã số 242

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị TSCĐ đang mua sắm, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí nâng cấp TSCĐ dở dang hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao vào sử dụng tại thời điểm báo cáo (TSCĐ được xác định theo tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ áp dụng đối với doanh nghiệp).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 242a, 242b của Bảng chuyển đổi số liệu.

Mã số 242 = Mã số 242a + Mã số 242b.

– Đầu tư tài chính dài hạn- Mã số 250

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm báo cáo, gồm: đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng.

Mã số 250 = Mã số 252 + Mã số 253 + Mã số 255.

+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết- Mã số 252

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 252 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác- Mã số 253

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư vào vốn chủ sở hữu của đơn vị khác nhưng đơn vị không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát, ảnh hưởng đáng kể (ngoài các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 253 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn- Mã số 255

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo như tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu và các loại chứng khoán nợ khác.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 255 của Bảng chuyển đổi số liệu.

– Tài sản dài hạn khác- Mã số 260

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản dài hạn khác có thời hạn thu hồi trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, bao gồm: chi phí trả trước dài hạn; thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn và tài sản dài hạn khác.

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 263 + Mã số 268.

+ Chi phí trả trước dài hạn- Mã số 261:

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa dịch vụ có thời hạn trên 12 tháng kể từ thời điểm trả trước.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 261a, 261b, 261c của Bảng chuyển đổi số liệu.

Mã số 261 = Mã số 261a + Mã số 261b + Mã số 261c.

+ Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn- Mã số 263:

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị của thiết bị, vật tư, phụ tùng để dự trữ, thay thế, phòng ngừa hư hỏng của tài sản nhưng không đủ tiêu chuẩn để phân loại là tài sản cố định và có thời gian dự trữ trên 12 tháng nên không được phân loại là hàng tồn kho.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 263 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Tài sản dài hạn khác- Mã số 268:

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản dài hạn khác của đơn vị chưa được trình bày trong các chỉ tiêu ở trên.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 268 của Bảng chuyển đổi số liệu.

c) Tổng cộng tài sản- Mã số 270

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo.

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200.

d) Nợ phải trả- Mã số 300

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330.

– Nợ ngắn hạn- Mã số 310

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm các khoản phải trả cho người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, phải trả người lao động, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, quỹ khen thưởng, phúc lợi và phải trả ngắn hạn khác.

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 + Mã số 322.

+ Phải trả người bán ngắn hạn- Mã số 311

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ mà đơn vị còn phải trả cho người bán có thời hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 311 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn- Mã số 312

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và đơn vị có nghĩa vụ cung cấp không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo (không bao gồm các khoản doanh thu nhận trước).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 312 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước- Mã số 313:

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số các khoản đơn vị còn phải nộp cho Nhà nước tại thời điểm báo cáo, bao gồm các khoản thuế, phí lệ phí và các khoản phải nộp khác.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 313a, 313b của Bảng chuyển đổi số liệu.

Mã số 313 = Mã số 313a + Mã số 313b.

+ Phải trả cho người lao động- Mã số 314:

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đơn vị còn phải trả cho người lao động tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ Số liệu của chỉ tiêu có Mã số 314 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn- Mã số 318:

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện tương ứng với phần nghĩa vụ mà đơn vị sẽ phải thực hiện trong vòng 12 tháng tiếp theo tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 318 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Phải trả ngắn hạn khác- Mã số 319:

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác có kỳ hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo, ngoài các khoản nợ phải trả ngắn hạn đã được phản ánh trong các chỉ tiêu khác, bao gồm các khoản còn nộp cơ quan BHXH, KPCĐ; các khoản thu hộ đơn vị khác; khoản nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược và các khoản phải trả khác.

./. Đối với báo cáo tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 319a, 319b, 319c, 319d, 319đ, 319e, 319g, 319h, 319i của Bảng chuyển đổi số liệu theo Mẫu số BCĐ01/SNCL-CĐ.

Mã số 319 = Mã số 319a + Mã số 319b + Mã số 319c + Mã số 319d + Mã số 319đ + Mã số 319e + Mã số 319g + Mã số 319h + Mã số 319i.

./. Đối với báo cáo tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 319a, 319b, 319c, 319d, 319đ, 319e, 319g, 319h, 319i, 319k, 319l, 319m của Bảng chuyển đổi số liệu theo Mẫu số BCĐ02/SNCL-CĐ.

Mã số 319 = Mã số 319a + Mã số 319b + Mã số 319c + Mã số 319d + Mã số 319đ + Mã số 319e + Mã số 319g + Mã số 319h + Mã số 319i + Mã số 319k + Mã số 319l + Mã số 319m.

+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn- Mã số 320

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các khoản đơn vị đi vay, còn nợ các ngân hàng, tổ chức và các đối tượng khác có kỳ hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 320 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi- Mã số 322

Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 322a, 322b, 322c của Bảng chuyển đổi số liệu.

Mã số 322 = Mã số 322a + Mã số 322b + Mã số 322c.

– Nợ dài hạn- Mã số 330

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của đơn vị bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, gồm phải trả người bán, người mua trả tiền trước dài hạn, doanh thu chưa thực hiện, các khoản vay và nợ thuê tài chính và phải trả dài hạn khác.

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338.

+ Phải trả người bán dài hạn- Mã số 331

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả cho người bán có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 331 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Người mua trả tiền trước dài hạn- Mã số 332

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và đơn vị có nghĩa vụ cung cấp trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo (không bao gồm các khoản doanh thu nhận trước).

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 332 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Doanh thu chưa thực hiện dài hạn- Mã số 336:

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện tương ứng với phần nghĩa vụ mà đơn vị sẽ phải thực hiện trong sau 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 336 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Phải trả dài hạn khác- Mã số 337:

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác có kỳ hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, ngoài các khoản nợ phải trả dài hạn đã được phản ánh trong các chỉ tiêu khác, bao gồm các khoản nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược và khoản phải trả khác.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp từ số liệu của các chỉ tiêu có Mã số 337a, 337b, 337c, 337d, 337đ của Bảng chuyển đổi số liệu.

Mã số 337 = Mã số 337a + Mã số 337b + Mã số 337c + Mã số 337d + Mã số 337đ.

+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn- Mã số 338

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản vay mà đơn vị vay, nợ của các ngân hàng, tổ chức và các đối tượng khác, có kỳ hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 338 của Bảng chuyển đổi số liệu.

đ) Vốn chủ sở hữu- Mã số 400

Mã số 400 = Mã số 410.

– Vốn chủ sở hữu- Mã số 410

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ các khoản vốn của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm: vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi; Vốn khác của đơn vị và chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 414 + Mã số 417.

+ Vốn góp của chủ sở hữu- Mã số 411

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi tại thời điểm báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu giá trị phần vốn nhà nước tại đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm xác định giá trị và tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

+ Vốn khác của chủ sở hữu – Mã số 414

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản được tính vào vốn khác của đơn vị tại thời điểm báo cáo.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 414 của Bảng chuyển đổi số liệu.

+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái- Mã số 417

Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm báo cáo còn tiếp tục phải theo dõi.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu của chỉ tiêu có Mã số 417 của Bảng chuyển đổi số liệu.

e) Tổng cộng nguồn vốn- Mã số 440

Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của đơn vị tại thời điểm báo cáo.

Mã số 440= Mã số 300 + Mã số 400

– Chỉ tiêu “Tổng cộng tài sản” = Chỉ tiêu “Tổng cộng nguồn vốn”

Mã số 270 = Mã số 440.

Đánh giá

Bài viết liên quan